Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

HIF-8100 Litteratur og medisin - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Litteratur og medisin er et fagfelt innen medisinsk humaniora som utforsker litterære uttrykk omkring helse og sykdom. Interesseområdene er blant annet livsmestring, helse og (fysisk og psykisk) lidelse, handikap, traumer og vold, biomedisinsk vitenskap og legepraksis, slik disse representeres figurativt i litteraturen. Innen feltet litteratur og medisin brukes litteraturvitenskaplige teorier for å studere hvordan lege-pasient-forholdet eller sykdom kommer til uttrykk i litterære tekster, og for å undersøke litterære virkemidler i medisinske journaltekster og medisinsk praksis.

Ph.d.-emnet tar sikte på å utforske feltets tverrfaglige potensiale. Dette skjer dels gjennom å presentere ulike litteraturvitenskaplige fagtradisjoners teoretiske og metodiske relevans for feltet litteratur og medisin, dels gjennom å undersøke hva studiet av litterære og medisinske tekster betyr for vår forståelse av forestillinger om sunnhet og sykdom.

For å sikre fokus på tverrfaglighet og konkrete metoder vil vi be alle bidragsytere på kurset om å besvare følgende spørsmål gjennom sitt foredrag:

Disse spørsmålene vil også stå sentralt i individuelle skriftlige arbeider (arbeidskrav og eksamen) og i gruppearbeidene i kurset.


Søknadsfrist

Ph.d.-studenter ved UiT søker opptak ved å undervisningsmelde seg i Studentweb innen 1. august for høstsemesteret. 

Andre søker opptak innen 1. juni for høstsemesteret. 

Søknadskode 9303 i Søknadsweb.


Opptakskrav

Ph.d.-studenter og søkere med norsk mastergrad på fem år eller 3+2 år (eller tilsvarende), er kvalifiserte søkere. Gyldig dokumentasjon er bekreftelse fra din utdanningsinstitusjon på at du er aktiv ph.d.-student eller mastergradsvitnemål. Søkere som har avlagt mastergrad fra et utenlandsk universitet må i tillegg til vitnemål legge ved Diploma Supplement/engelsk oversettelse av vitnemålet. Ph.d.-studenter betaler ikke semesteravgift. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Eksamensspråk er norsk (valgfri målform) eller et annet skandinavisk språk.

Undervisning

Tre dager (totalt 20 timer) med forelesninger, diskusjon og studentpresentasjoner. Kurset er stykket opp i halvdagsbolker, som fokuserer på:

Dag 1:

Dag 2

Dag 3

Kandidatene forventes å ha lest kurslitteraturen på forhånd.

Det vil bli innhentet skriftlig evaluering innen endt kurs. Evalueringen gjøres tilgjengelig for ph.d.-utvalget ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

En fagtekst på 12-15 sider som bygger på det skriftlige arbeidskravet og videreutvikler dette i lys av kurset og tilbakemeldinger fra plenum.

Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.


Dato for eksamen

Fagtekst innlevering 27.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.