høst 2019
PSY-2502 Utviklingspsykologi i et livsløpsperspektiv - 5 stp

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av bachelorprogrammet i psykologi.

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Årsstudiet i psykologi må være gjennomført og bestått.


Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, PSY-0700 Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning, PSY-1001 Innføring i generell psykologi, PSY-1010 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi, PSY-1012 Psykologisk metodologi

Innhold

Emnet gir en innføring i moderne utviklingspsykologi. Fokus vil være generell psykologisk utvikling fra fødsel til død, altså i et livsløpsperspektiv. emnet er empirisk basert og vil gjennomgå sentrale teorier og metoder som inngår i moderne utviklingspsykologi. Både perseptuell, kognitiv, språklig, emosjonell og sosial utvikling vil berøres.

Hva lærer du

Mennesker utvikler seg kontinuerlig gjennom livet. Derfor er kunnskap om utvikling i et livsløpsperspektiv relevant for å kunne forstå andre deler av psykologien, eksempelvis kognitiv psykologi, biologisk psykologi og sosialpsykologi.

Et viktig mål med emnet er å gi studentene en innføring i sentrale deler av en livsløpsorientert utviklingspsykologi.

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha fått følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ved fullført emne skal kandidaten:

 • Ha kunnskap om de mest sentrale teoriene innenfor utviklingspsykologi
 • Ha kunnskap om de vanligste metodene for å studere utvikling i et livsløpsperspektiv
 • Ha grunnleggende kunnskap om viktige trekk ved utviklingspsykologi, inkludert kognitiv, biologisk, perseptuell, språklig, emosjonell og sosial utvikling.

Ferdigheter:

Ved fullført emne skal kandidaten:

 • Kunne drøfte og beskrive utviklingspsykologiske teorier og modeller.
 • Kunne beskrive og drøfte typiske forskningsmetoder som brukes i utviklingspsykologisk forskning.
 • Redegjøre for hovedtrekkene i normal utvikling for både barn, ungdom, voksne og eldre.

Generell kompetanse:

Ved fullført emne skal kandidaten:

 • Vise forståelse for hvordan individet endrer seg gjennom livet, på ulike alderstrinn.
 • Kunne bruke utviklingspsykologien som en referanseramme for å kunne forstå andre psykologiske disipliner på en bedre måte.
 • Kunne drøfte begrensninger med de vanligste utviklingsteoriene og de typiske forskningsmetodene som inngår.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger og/eller økter med gruppeaktivitet og samarbeidslæring. Undervisningen vil være todelt, med en del som omfatter utvikling hos barn og ungdom, og en del som handler om utvikling hos voksne og eldre.

Eksamen

Eksamen er en to timers skriftlig skoleeksamen som arrangeres etter endt undervisning. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-2502
 • Tidligere år og semester for dette emnet