Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PSY-2502 Utviklingspsykologi i et livsløpsperspektiv - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av bachelorprogrammet i psykologi.

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Årsstudiet i psykologi må være gjennomført og bestått.


Innhold

Emnet gir en innføring i moderne utviklingspsykologi. Fokus vil være generell psykologisk utvikling fra fødsel til død, altså i et livsløpsperspektiv. emnet er empirisk basert og vil gjennomgå sentrale teorier og metoder som inngår i moderne utviklingspsykologi. Både perseptuell, kognitiv, språklig, emosjonell og sosial utvikling vil berøres.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, PSY-0700 Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning, PSY-1001 Innføring i generell psykologi, PSY-1010 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi, PSY-1012 Psykologisk metodologi

Hva lærer du

Mennesker utvikler seg kontinuerlig gjennom livet. Derfor er kunnskap om utvikling i et livsløpsperspektiv relevant for å kunne forstå andre deler av psykologien, eksempelvis kognitiv psykologi, biologisk psykologi og sosialpsykologi.

Et viktig mål med emnet er å gi studentene en innføring i sentrale deler av en livsløpsorientert utviklingspsykologi.

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha fått følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ved fullført emne skal kandidaten:

Ferdigheter:

Ved fullført emne skal kandidaten:

Generell kompetanse:

Ved fullført emne skal kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger og/eller økter med gruppeaktivitet og samarbeidslæring. Undervisningen vil være todelt, med en del som omfatter utvikling hos barn og ungdom, og en del som handler om utvikling hos voksne og eldre.

Eksamen

Eksamen er en to timers skriftlig skoleeksamen som arrangeres etter endt undervisning. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet

Dato for eksamen

Skriftlig prøve 22.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.