vår 2019
FSK-1122 Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk til studenter på fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi grunnleggende innsikt i biokjemiske, cellulære og mikrobiologiske prinsipper, inkludert pro- og eukaryote cellers struktur, funksjon og energiomsetning, kunnskap om ulike grupper av mikroorganismer, hovedsakelig bakterier, sopp og virus, samt kjennskap til sammenhenger mellom bakterievekst, lagrings-betingelser og kvalitet til fisk og annen sjømat.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse: Studenten

 • kan beskrive hovedprinsippene for makromolekylenes metabolisme i levende celler, og redegjøre sammenhengene mellom struktur og funksjoner.
 • kan beskrive pro- og eukaryote cellers oppbygging og funksjon.
 • kan beskrive hvordan ulike hovedgrupper av mikroorganismer er oppbygd, og hvordan de formeres og vokser under ulike betingelser.

Ferdigheter: Studenten skal

 • kunne finne, vurdere og henvise til biokjemiske og mikrobiologiske teorier for å løse grunnleggende fagrelevante problemstillinger 
 • beherske grunnleggende laboratorieteknikker i biokjemi og mikrobiologi slik som nøyaktig pipettering, utsåing og kultivering av bakterier, mikroskopering, gjennomføring av enzymkinetikkforsøk, utføring av grunnleggende metoder for å kvantifisere mengde proteiner og aminosyrer i en løsning, bakterievekst og vekstkurver, samt undersøkelse av antimikrobiell effekt.

Kompetanse: Studenten skal kunne

 • planlegge og utføre en eksperimentell beskrivelse med stor grad av nøyaktighet.
 • utføre labarbeid forsvarlig i henhold til hygieniske og sikkerhetsmessige krav.
 • vurdere og formidle resultater fra labøvelsene, og annet fagstoff, både skriflig og muntlig.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil foregå i forelesninger, laboratorieøvelser og gruppearbeid.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter bestått laboratoriekurs, inkludert godkjente laboratorierapporter.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Pensum

Mikrobiologi:

Lærebok: «Mikrobiologi - Fødevarer, Hygiejne, genteknologi», 4. utg. - Herluf Thougaard, Verner Varlund, René Møller Madsen (Kjøpes på Akademika Tromsø).

 • Ringø (2014) Kurshefte i mikrobiologi, 67 sider.
 • Forelesninger

Fiskerikjemi:

Lærebok: «Fisk som råstoff», Leif Lynum, 1996/2005 (kjøpes på Akademika Tromsø).

 •  Kap. 2 Anatomi og fysiologi -bare avsnitt 2.3
 • Kap. 3 Kjemisk sammensetning
 • Kap. 4 Metabolisme før og etter døden
 • Kap. 5 Kvalitetsforringelse ved lagring
 • Kap. 6 Harskning
 • Kap. 7 Vannbindingsevne
 • Kap. 9 Forhold som påvirker kvaliteten - bare avsnitt 9.6 og 9.7
 • Kap. 10 Parasitter og sykdom
 • Kap. 11 Mikrobiologi
 • Kap. 12 Mikrobiell nedbryting av fisk
 • Kap. 15 Kvalitet og kvalitetssikring
 • Kap. 18 Subjektive analysemetoder
 • Kap. 19 Objektive analysemetoder - bare avsnitt 19.13, 19.14 og 19.  
 • Presentasjonene fra forelesningene
 • Laboratorieøvelsene
 • Følgende kompendium kjøpes på Akademisk kvarter: Nr. 1. «Lipidkjemi med vekt på fisk», 4. utgave 2017, Ragnar L. Olsen
 • Utlevert kompendium:
 • Nr. 2. «Biokjemiske og mikrobiologiske forhold ved lagring av fisk. Matvaretrygghet og næringsmiddelassosierte eller matbårne sykdommer», Olaf B. Styrvold og Stein H. Olsen. (Deles ut på første forelesning i Fiskerikjemidelen, og legges ut i Canvas).

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-1122
 • Tidligere år og semester for dette emnet