Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2018

SPL-6000 Stedsutvikling - 30 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

3. september 2018

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er både teoretisk og erfaringsbasert.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Erfaring med stedsutvikling og gode leseferdigheter i norsk.

Søknad om opptak via EVU-web: http://uit.no/evuweb

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Bred kunnskap om sted som fenomen, stedsanalyser og stedsutvikling.
 • Kunnskap om de komplekse prosesser som bidrar til konstituering og endring av steder.
 • Kunnskap om sentrale analysemetoder for stedsutvikling.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Reflektere over stedsutvikling ut fra både teoretisk og erfaringsbasert kunnskap, og anvende ny innsikt i praksis.
 • Utforme problemstillinger og plan- og utviklingsrettede prosjekter basert på analyser av steders utviklingshistorie.
 • Utføre en stedsanalyse og designe et stedsutviklingsprosjekt.

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Utforme, analysere og utrede problemstillinger relatert til stedsutvikling.
 • Bruke stedsteorier i stedplanlegging og utvikling.
 • Bidra til bedre kommunikasjon i stedsutviklingsprosjekter ut fra en tverrfaglig teoretisk forankret forståelse av hva stedsutvikling kan være.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet går over 2 semester og undervisningen er samlings- og nettbasert.
 • Samlinger: Det vil bli gjennomført 4 samlinger, hver på 2 dager. Disse omfatter forelesninger, ekskursjon, seminarer og gruppearbeid.
 • Nettsamlinger: Det vil bli gjennomført nettsamlinger à ca. 1 time mellom hver samling.
 • Nettbaserte forelesninger. Enkelte forelesninger vil være tilgjengelige for studentene på nett.
 • Feltstudie i prosjektkommunen. Studentene skal gjennomføre analyser av et eller flere case, i grupper. Presentasjon av analysen i fellessamling 2 (arbeidskrav 1).
 • Avsluttende prosjektoppgave basert på egne case-studier. Denne oppgaven utgjør også eksamen.
 • Veiledning. Studentene får tildelt veileder for prosjektoppgaven. Hver student har rett på 10 timer veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Studentene må følge en oppsatt plan for innleveringer av to arbeidskrav.

 • Det første arbeidskravet er gjennomføring av stedsanalyse basert på feltstudie, og muntlig presentasjon av analysen. Dette presenteres på 2. samling.
 • Det andre arbeidskravet er innlevering av skisse til prosjektoppgave (ca 5 sider) og leveres på 3. samling. Arbeidskravene gjennomføres individuelt eller i grupper på 2.

Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • Prosjektoppgave relatert til stedsutvikling og relevant for eget arbeidsfelt. Prosjektoppgaven arbeides med gjennom hele studiet. Det skal gjøres rede for problemstilling, teorigrunnlag, metode og analyser. Omfanget av prosjektoppgaven er ca 20 sider (8000 ord), ca 30 sider (12000 ord) når 2 skriver sammen.
 • Hjemmeeksamen. 2 dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgavetekst. Denne skrives utenuten veiledning og skal teste studentene sine evner til å bruke kompetansen utviklet i studiet med bruk av pensum. Omfanget av besvarelsen: ca. 3000 ord. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Timeplan

Pensum

ca. 2000 sider.


Kontakt
Anniken Førde

Førde, Anniken


Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Telefon: +4777645464 anniken.forde@uit.no

HSL-ISS-Lena-Bogstrand-512x640-.jpg

Lena Cecilie Bogstrand


Rådgiver
Telefon: +4777645269 lena.bogstrand@uit.no

ISS, Torill Nyseth

Torill Nyseth


Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Telefon: +4777644372 torill.nyseth@uit.no