vår 2019
HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Enkeltemne. 

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende treårig utdanning i helse- eller sosialfag. Praksiserfaring kan i særskilte tilfeller erstatte formell utdanning, dette vurderes individuelt etter søknad.

Søknad om opptak registreres her: EVU-web


Innhold

Faglig innhold: 

 • Det pedagogiske grunnlaget for veiledning
 • Veiledningsmetoder og -modeller
 • Kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy
 • Veiledning som strukturert prosess, faser i veiledning
 • Veiledning med særlig fokus på en-til-en veiledning og veiledning i grupper
 • Veiledning i og for tverrprofesjonelt samarbeid
 • Rollen som veileder og som relasjonsbygger og prosessleder
 • Refleksjon, kritisk refleksjon og etisk refleksjon
 • Skikkethetsvurdering
 • Læringsutbyttebeskrivelser og vurdering

 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kan drøfte det teoretiske grunnlaget for veiledning.
 • Forstå prinsipper og forutsetninger i veiledning.
 • Har grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og samspillsprosesser i veiledningsforhold, også i et mangfoldsperspektiv.
 • Kjenne til viktige trekk ved tverrprofesjonell yrkespraksis.
 • Kan analysere veiledningsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i teoretiske grunnlag og metoder.
 • Evne til å vurdere studentenes skikkethet (i praksisstudier) og iverksette tiltak etter gjeldende retningslinjer.

Ferdigheter

 • Anvende metoder i veiledning på en selvstendig måte i en-til-en veiledning, grupper og i tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Anvende ulike samtaleverktøy for å bidra til refleksjon og læring hos veisøker.
 • Gi læringsfremmende tilbakemeldinger, skikkethetsvurderinger og sluttvurderinger.
 • Strukturere veiledningen.
 • Reflektere systematisk, kritisk og etisk over egen veiledning.

Generell kompetanse

 • Vise innsikt i etiske utfordringer og overveielser i veilederrollen.
 • Kritisk reflektere over egen veilederrolle og konteksten for veiledningen.
 • Begrunne egen veiledningspraksis i tråd med relevant teori, empiri og erfaringskunnskap.
 • Anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler.


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsform

 • Studiesamlinger: totalt 21 timer:
  • Praktiske øvelser, rollespill, refleksjon rundt egen veiledning og veilederrolle, diskusjoner.
 • Nettbasert undervisning:
  • Egen fordypning, dialog, samarbeid og tilbakemelding til og fra medstudenter, muntlig og skriftlig refleksjon, individuell ferdighetstrening i å veilede, oppgaveløsning.
 • Videoproduksjon (opptak)

Studiet vil bestå av nettstudier, studiesamlinger, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Studentenes egne erfaringer vil trekkes inn i - og være sentrale i undervisningen. Selvstudier utgjør en vesentlig del av studiet, inkludert ferdighetstrening i veiledning i egen yrkespraksis. Digital teknologi tas i bruk via nettressurser som video, tekst, lenker, oppgaver og deltakelse i diskusjonsforum.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk deltakelse

  Det kreves 80 % tilstedeværelse ved studiesamlingene. Ved fravær utover 20 % må studenten levere inn et alternativt arbeidskrav. Krav om tilstedeværelse begrunnes med at studenten får mulighet til å tilegne seg kompetanse som er en del av formålet med emnet, og som studenten ikke kan tilegne seg kun ved å lese litteratur og/ eller ta eksamen. Veiledning er et ferdighetsfag. Kunnskap og ferdigheter innen veiledning utvikles gjennom å praktisere, diskutere og reflektere over veiledningspraksis.
 • Selvevaluering

  Studenten skal løpende vurdere og reflektere over egen læring og utvikling. Dette dokumenteres i to selvevalueringsnotater som skal leveres innen angitte frister (maks 1500 ord per evaluering) og være godkjent av faglærer.
 • Skikkethetsvurdering

  Studenten skal vurdere skikkethet med bakgrunn i en oppgitt oppgave. Arbeidskravet leveres som en skriftlig besvarelse (maks 1000 ord) og må være godkjent av faglærer.
 • Video-opptak av en veiledningssekvens og refleksjon over egne ferdigheter:
  • Studenten skal gjennomføre minimum 3 veiledningssamtaler med student/medstudent i emnet eller kollega (ikke pasient)
  • Studenten skal levere et video-opptak av en veiledningssekvens fra egen veiledning. Videoen skal inkludere muntlig refleksjon over egne ferdigheter og utvikling over tid (maksimum 10 min. film totalt)

Student som ikke oppfyller arbeidskrav mister retten til å framstille seg til eksamen.

 

Eksamen tar utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) og bygger på arbeidskravene og læringsaktivitetene i studiet. Før eksamen skal studentene legge frem video av en veiledningssamtale som utgangspunkt for diskusjon, refleksjon, tilbakemeldinger og vurdering i muntlig eksamen.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått


Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-6331
 • Kontaktpersoner
 • Siri Skommesvik
  Universitetslektor. Emneleder HEL-6331 Veiledningskompetanse i helse-og sosialvitenskapelige utdanninger og helsetjenestene
  +4777644629
  siri.skommesvik@uit.no
 • Tidligere år og semester for dette emnet