vår 2019

BED-2043NETT Ledelse av prosjekt - 10 stp

Sist endret: 05.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Nettbasert | Annet |

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte enkeltemner.

Innhold

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det legges vekt på å utvikle kunnskap som øke kandidatens forståelse av det å lede flerfaglige team i ulike omgivelser.

Hva lærer du

Kunnskaper:

  • Kandidaten skal ha bred kunnskap om sentrale teorier, prosesser og utfordringer knyttet til prosjektledelse gjennom å bli presentert for ulike tema relatert til ledelse av menneskelige ressurser.
  • Kandidaten skal ha kunnskap om prosjektledelse som fag, herunder fagets historie, tradisjoner og plass i samfunnet.
  • Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan ledelse kan utøves i ulike og til dels komplekse kontekster, hva det innebærer å lede og jobbe sammen i team samt betydningen av kommunikasjon i prosjekt.

 

Ferdigheter:

  • Kandidaten skal etter fullført emne kunne bruke sin kunnskap om ledelse av mennesker i prosjekt til å utøve prosjektledelse på en måte som ivaretar og utvikler de menneskelige ressursene i prosjektet.
  • Kandidaten skal forstå og beherske sentrale begreper i faget og bruke disse for å formidle og drøfte problemstillinger knyttet til formidling og utøvelse av faget.
  • Kandidaten skal kunne reflektere over sin ledelsespraksis og gjøre vurderinger av i hvilken type ledelse som egner seg for ulike problemstillinger og måloppnåelse i forskjellige omgivelser.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og vurdere hvert prosjekt i forhold til eierskap, kompetansen i prosjekt teamet, formål, mål og interessenter.
  • Kandidaten har utviklet en overordnet forståelse for hva det vil si å lede mennesker med ulik kompetanse i prosjekt og kunne utveksle kunnskap og erfaringer med andre innenfor samme fagområdet.
  • Kandidaten kan reflektere over sin ledelse og hvordan denne påvirker prosjektansatte, prosjekteier, interessenter, mål og formål.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget  interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag»

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.

Eksamen

Arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer er grunnlaget for vurdering underveis av studentene. Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis. Arbeidskrav gjøres fortrinnsvis i grupper med inntil 5 deltakere.

Arbeidskrav leveres via UiT sin digitale læringsplattform innen oppgitt frist. Arbeidskrav må godkjennes før en får gå opp til eksamen.

 

 

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter, Vadsø Studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.).

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Vi gjør oppmerksom på at digital eksamen normalt kun gjelder våre campus grunnet regelverk rundt disse. Ved studiesenterne går eksamen på papir.

 

 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles kun ved campus.

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve Vadsø
03.06.2019
En skriftlig prø
ve 03.06.2019
En skriftlig prø
ve Oslo 03.06.2019
En skriftlig prø
ve Finnsnes 03.06.2019
En skriftlig prø
ve Storslett 03.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2043F Ledelse av prosjekt 10 stp
BED-2017 Prosjektledelse, fordyping 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Canvas ved semesterstart. Alle publiserte pensumlister kan også søkes opp via pensumlistesystemet Leganto.