vår 2019
BED-2044NETT Prosjektoppgave i prosjektledelse - 10 stp

Sist endret: 27.02.2020

Søknadsfrist

 

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. For å ta dette emnet må man tilhøre programmet "Prosjektledelse, nettbasert".

Innhold

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det er også et mål at deltakerne skal lære å arbeide med prosjekter ved hjelp av teknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

Målgruppe og opptakskrav

Emnet retter seg mot personer som arbeider eller ønsker å arbeide i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. 

Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse, men forutsetter at man er deltager i programmet "Prosjektledelse, nettbasert".


Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kandidaten har bred kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt "fødes" via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk.
 • Kandidaten kjenner til tradisjonelle og nyere metoder og teknikker innen prosjektledelse
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen prosjektledelse.
 • Kandidaten har en kritisk, men positiv holdning til prosjektledelse ved at han har fått kunnskap om prosjektets historie, utvikling, egenart og plass i samfunnet. 

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende prosjektfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer.
 • Kandidaten kan reflektere over egen prosjektfaglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en prosjektfaglig problemstilling.
 • Kandidaten kan beherske prosjektfaglige verktøy, teknikker, uttrykksformer og moderne kommunikasjonsteknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

 

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.
 • Kandidaten har innsikt i relevante prosjektfaglige- og yrkesetiske problemstillinger
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten kan formidle sentralt prosjektfaglig stoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor prosjektledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kandidaten kjenner og bidrar til nytenkning og innovasjonsprosesser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er i sin helhet nettbasert, men det vil være en frivillig oppstartsstartsamling i Alta samtidig med oppstart av andre nettstudier. På denne samlingen gis det informasjon om viktige faglige, tekniske og administrativ forhold i gjennomføringen av studiet. I tillegg vil det bli satt av tid til idéutveksling om prosjektarbeid og danning av prosjektgrupper for innlevering av arbeidskrav og prosjektoppgave. På denne samlingen gis den eneste forelesningen som blir gitt i emnet.

Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til internett. Veiledning og gruppesamarbeid vil foregå via nett. Emnet bygges rundt studentenes eget arbeid med vurdering av et valgt prosjekt fra virkeligheten.  Prosjektet bør være avsluttet eller i sluttfasen. Den enkelte student har ansvar for å finne et egnet prosjekt og få tillatelse til å vurdere det. Oppgaven skal gjennomføres i grupper á 3-4 studenter.  Det er en fordel at studentene gjør et søk etter mulige prosjekter som kan egne seg for vurdering og tar med seg idéer om dette til oppstartssamlingen.


Eksamen

Prosjektoppgave (innlevering) i grupper á 3-4 deltakere, som teller 100% av karakter. Karakterskala A-E, med F som stryk. Prosjektoppgavens tema skal være fra et konkret gjennomført prosjekt. Det skal gjøres en vurdering/analyse av et eksisterende prosjekt, ut fra et tematisk område som behandles innenfor emnene BED-2042NETT og BED-2043NETT (planlegging, organisering, ledelse, rapportering etc.) Tematisk område avklares med veileder. Prosjektoppgaven skal ha et omfang på 20 - 25 sider + vedlegg.

For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent to obligatoriske arbeidskrav (innleveringer). Arbeidskravene må gjøres i grupper á 3-4 deltakere. Arbeidskravene leveres til oppgitte frister.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

 

          


Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2044F Prosjektoppgave i prosjektledelse 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Canvas ved semesterstart. Alle publiserte pensumlister kan også søkes opp via pensumlistesystemet Leganto.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert | Annet |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2044NETT