Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BED-2044NETT Prosjektoppgave i prosjektledelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. For å ta dette emnet må man tilhøre programmet "Prosjektledelse, nettbasert".

Innhold

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det er også et mål at deltakerne skal lære å arbeide med prosjekter ved hjelp av teknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

Målgruppe og opptakskrav

Emnet retter seg mot personer som arbeider eller ønsker å arbeide i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform. Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning. 

Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse, men forutsetter at man er deltager i programmet "Prosjektledelse, nettbasert".


Søknadsfrist

 

Hva lærer du

Kunnskaper:

 

Ferdigheter:

 

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er i sin helhet nettbasert, men det vil være en frivillig oppstartsstartsamling i Alta samtidig med oppstart av andre nettstudier. På denne samlingen gis det informasjon om viktige faglige, tekniske og administrativ forhold i gjennomføringen av studiet. I tillegg vil det bli satt av tid til idéutveksling om prosjektarbeid og danning av prosjektgrupper for innlevering av arbeidskrav og prosjektoppgave. På denne samlingen gis den eneste forelesningen som blir gitt i emnet.

Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til internett. Veiledning og gruppesamarbeid vil foregå via nett. Emnet bygges rundt studentenes eget arbeid med vurdering av et valgt prosjekt fra virkeligheten.  Prosjektet bør være avsluttet eller i sluttfasen. Den enkelte student har ansvar for å finne et egnet prosjekt og få tillatelse til å vurdere det. Oppgaven skal gjennomføres i grupper á 3-4 studenter.  Det er en fordel at studentene gjør et søk etter mulige prosjekter som kan egne seg for vurdering og tar med seg idéer om dette til oppstartssamlingen.


Eksamen

Prosjektoppgave (innlevering) i grupper á 3-4 deltakere, som teller 100% av karakter. Karakterskala A-E, med F som stryk. Prosjektoppgavens tema skal være fra et konkret gjennomført prosjekt. Det skal gjøres en vurdering/analyse av et eksisterende prosjekt, ut fra et tematisk område som behandles innenfor emnene BED-2042NETT og BED-2043NETT (planlegging, organisering, ledelse, rapportering etc.) Tematisk område avklares med veileder. Prosjektoppgaven skal ha et omfang på 20 - 25 sider + vedlegg.

For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent to obligatoriske arbeidskrav (innleveringer). Arbeidskravene må gjøres i grupper á 3-4 deltakere. Arbeidskravene leveres til oppgitte frister.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

 

          


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 26.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2044F Prosjektoppgave i prosjektledelse 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Canvas ved semesterstart. Alle publiserte pensumlister kan også søkes opp via pensumlistesystemet Leganto.
Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett