vår 2019
HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning - 2 stp

Søknadsfrist

Søknadsfristen for ph.d.-og forskerlinjestudenter ved UiT er 1. februar.

Søknadsfristen for enkeltemnesøkere er 1. februar. Søknadskode 9305.


Emnetype

Emnet er et samarbeid mellom Klinisk forskningsavdeling ved UNN, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering ved Helse Nord, og Institutt for klinisk medisin ved UiT.Det kan tas som enkeltemne.

PhD- og forskerlinjestudenter ved UiT Norges arktiske universitet melder seg til undervisning og eksamen i Studentweb innen 1. februar.


Opptakskrav

PhD-studenter, masterstudenter ved et forskerlinjeprogram og søkere med norsk mastergrad på fem år eller 3+2 år (eller tilsvarende) er kvalifiserte søkere. Gyldig dokumentasjon er bekreftelse fra din utdanningsinstitusjon på at du er aktiv PhD-student eller masterstudent ved et forskerlinjeprogram, eller mastergradsvitnemål. Dersom mastergraden er avlagt ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon må det være vedlagt et "diploma supplement"/engelsk oversettelse av vitnemålet.

PhD-studenter og forskerlinjestudenter betaler ikke semesteravgift.

Søknadskode i Søknadsweb: 9305.

Anbefalte forkunnskaper er "HEL-8024 Quantitative research methods" eller tilsvarende kunnskaper. 


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HEL-8019 Analyse av registerdata i forskning 1 stp

Innhold

Emnet vil gi eksempler på bruk av registerdata i forskning i ulike befolkningsregistre og kvalitetsregistre; styrker og svakheter, koblingsmuligheter, eksempler på hvordan data fra registre blir publisert som forskning, og erfaringer med registre hvor pasienter selv registrere data. Emnet omhandler ulike analysemetoder for bruk av registerdata i forskning. Det blir gitt innføring i "Directed acyclic graphs" (DAGs, kausale grafer), samt kausalitet og inferens i forbindelse med DAGs. Man vil få ei innføring i en nyere metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, stratifisering og justering av variabler, hvordan man kan gjøre effektstudier ved hjelp av registerdata, samt styrker og svakheter ved bruk av registerdata.

Anbefalte forkunnskaper

HEL-8024 Quantitative Research Methods

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet skal studentene kunne:
 • diskutere fordeler og ulemper med ulike typer studiedesign (tversnitt, kasus/kontroll, kohorte og RCT-studier), samt beskrive effektstørrelser brukt ved de ulike typene design.
 • ta i bruk samt vurdere fordeler og ulemper av ulike metoder for å justere for mulige skjevheter i datamaterialet.
 • kjenne de viktigste norske sykdomsregistre og hvordan de er juridisk regulert.
 • kjenne til styrker og svakheter ved bruk av registerdata i forskning.
 • beskrive begrepet "counterfactual causality".
 • forklare en "Directed acyclic graph" (DAG), samt vurdere modeller for inferens ved bruk av DAGs.
 • diskutere moderne metoder brukt ved kausal modellering.
 • analysere data ved bruk av "propensity score", samt vite når det er hensiktsmessig å bruke "propensity score".
 • identifisere problem med multippel testing og beskrive metoder som korrigerer for problemene.
 • kjenne til hvordan man publiserer effekter i studier basert på registerdata, fra design via materiale, metode, resultat og diskusjon til konklusjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Arbeidskrav: Obligatorisk deltagelse på 80% av forelesningene.

Eksamen og vurdering: Hjemmeeksamen. Eksamensoppgaver med spørsmål og oppgaver, vurderes bestått/ikke bestått. Eksamen kan leveres på skandinavisk språk eller på engelsk.


Pensum

Pensumlitteratur vil bli oppgitt ved emnestart.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 2
 • Emnekode: HEL-8020
 • Tilleggsinformasjon
 • PhD students at UiT
 • External applicants
 • Course information
 • Tidligere år og semester for dette emnet