høst 2018
HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet - 10 stp

Sist endret: 05.12.2019

Emnetype

Emnet inngår i første år på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, radiografi, sykepleie, ernæring, paramedisin og tannpleie. Studenter på emnet MED-1501 (førsteårsemnet for medisin-og tannlegeutdanningen) gjennomfører Arbeidskrav 1 og 2 i HEL-0700 men tar ikke avsluttende eksamen i emnet.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår 10 stp
FELLES-1B Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1E Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1F Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1R Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1T Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
HEL-0710 Examen facultatum Idrett 4 stp
HEL-0720 Felleskurs helsefak - for desentralisert sykepleierutdanning 10 stp
FELLES-1S Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 6 stp
HEL-0730 Felleskurs helsefak - for sykepleie campus Hammerfest 10 stp
HELSEINTRO Felles introduksjonskurs for helseutdanningene 5 stp

Innhold

Emnet har to siktemål:
  • et studieforberedende siktemål som gjelder læring i en akademisk kontekst, herunder kritisk kildebruk, skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff
  • et felles profesjonsforberedende siktemål som omhandler kunnskap om helsevesenet, etikk, kommunikasjon og andre tema som er felles for helsearbeidere, psykologer og farmasøyter.

Hva lærer du

Hovedtema:

1. Akademiske ferdigheter

2. Etikk i helsearbeid

3. Kommunikasjon i helsearbeid

4. Samhandling i helsetjenesten

 

KUNNSKAP

Identifisere sentrale aspekter ved kommunikasjon i møte mellom mennesker i ulike livsfaser, helsetilstand eller funksjonsnivå.

Gjøre rede for grunnleggende etiske teorier og begreper.

Gjøre rede for hva som kjennetegner pålitelige vitenskapelige kilder i helsefagene.

Beskrive organisering og oppgavefordeling i helsetjenesten i Norge.

Beksrive betingelser for læring.

 

FERDIGHETER

Delta aktivt, og fremme andres aktive deltakelse i tverrprofesjonelle grupper.

Gjennomføre litteratursøk og finne frem til relevante vitenskapelige artikler.

Formidle fagstoff muntlig og skrifltig på en strukturert måte.

Gjengi referanser i tekst og referanseliste på en korrekt måte.

Anvende etiske argumenter ved analyse av kasuistikker.

Vurdere egne læringsstrategier i arbeidet med fellesemnet.

 

GENERELL KOMPETANSE

Forklare hvilken felles kompetanse som kreves av profesjonsutøvere i helsearbeid.

Uttrykke refleksjoner over hvilken betydning tverrprofesjonelt samarbeid kan ha for brukere av helsetjenesten.

Vurdere hvilken betydning egne verdier og egen kommunikasjonsform kan ha i møtet med mennesker.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og arbeid i digitalt klasserom, samt både fysiske gruppemøter og gruppearbeid på nett. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet i forelesningene og lærebøkene.

Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.


Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen med gitt oppgave. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Arbeidskrav:

  • Gruppediskusjon og fremlegg på seminar knyttet til temaene kommunikasjon og etikk basert på praksisbesøk og samtale med pasient, eller videoer som ligger i Fronter.
  • Skriftlig innlevering akademisk tekstforståelse og akademisk skriving

Hver student har rett til to forsøk for å få arbeidskravene godkjent uten at det skal få konsekvenser for studieprogresjonen. Ved ikke godkjent eller sykdom knyttet til arbeidskrav, og dersom ikke annet er fastsatt, er studenten selv ansvarlig for å kontakte veileder for å avtale hvordan arbeidskravet skal gjennomføres.


Pensum

Pensum ligger i HEL-0700s canvasrom. https://uit.instructure.com/courses/5363
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: HEL-0700