Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i første år på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, radiografi, sykepleie, ernæring, paramedisin og tannpleie. Studenter på emnet MED-1501 (førsteårsemnet for medisin-og tannlegeutdanningen) gjennomfører Arbeidskrav 1 og 2 i HEL-0700 men tar ikke avsluttende eksamen i emnet.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet har to siktemål:

Hva lærer du

Hovedtema:

1. Akademiske ferdigheter

2. Etikk i helsearbeid

3. Kommunikasjon i helsearbeid

4. Samhandling i helsetjenesten

 

KUNNSKAP

Identifisere sentrale aspekter ved kommunikasjon i møte mellom mennesker i ulike livsfaser, helsetilstand eller funksjonsnivå.

Gjøre rede for grunnleggende etiske teorier og begreper.

Gjøre rede for hva som kjennetegner pålitelige vitenskapelige kilder i helsefagene.

Beskrive organisering og oppgavefordeling i helsetjenesten i Norge.

Beksrive betingelser for læring.

 

FERDIGHETER

Delta aktivt, og fremme andres aktive deltakelse i tverrprofesjonelle grupper.

Gjennomføre litteratursøk og finne frem til relevante vitenskapelige artikler.

Formidle fagstoff muntlig og skrifltig på en strukturert måte.

Gjengi referanser i tekst og referanseliste på en korrekt måte.

Anvende etiske argumenter ved analyse av kasuistikker.

Vurdere egne læringsstrategier i arbeidet med fellesemnet.

 

GENERELL KOMPETANSE

Forklare hvilken felles kompetanse som kreves av profesjonsutøvere i helsearbeid.

Uttrykke refleksjoner over hvilken betydning tverrprofesjonelt samarbeid kan ha for brukere av helsetjenesten.

Vurdere hvilken betydning egne verdier og egen kommunikasjonsform kan ha i møtet med mennesker.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og arbeid i digitalt klasserom, samt både fysiske gruppemøter og gruppearbeid på nett. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet i forelesningene og lærebøkene.

Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.


Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen med gitt oppgave. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Arbeidskrav:

Hver student har rett til to forsøk for å få arbeidskravene godkjent uten at det skal få konsekvenser for studieprogresjonen. Ved ikke godkjent eller sykdom knyttet til arbeidskrav, og dersom ikke annet er fastsatt, er studenten selv ansvarlig for å kontakte veileder for å avtale hvordan arbeidskravet skal gjennomføres.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 22.09.2018 innlevering 29.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

HELSEINTRO Felles introduksjonskurs for helseutdanningene 5 stp

Pensum

Pensum ligger i HEL-0700s canvasrom. https://uit.instructure.com/courses/5363
Undervisning Høst 2018
Studiet er i hovedsak nettbasert via Fronter: www.fronter.com/uit
HEL-0700 Gruppe 01 uni.lekt. Gørild Schmidt
stud.kons. Trygve Valnes
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
f.kons. Anders Aarbø
HEL-0700 Gruppe 02 uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
stud.kons. Trygve Valnes
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
HEL-0700 Gruppe 03 uni.lekt. Rigmor Katrine Johansen
stud.kons. Trygve Valnes
prof. Ole Kristian Greiner-Tollersrud
HEL-0700 Gruppe 04 prof. Yngve Anton Figenschau
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 05 f.aman. Trond Lamark
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
HEL-0700 Gruppe 06 f.aman. Trond Lamark
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Henning Joachim Nysted
HEL-0700 Gruppe 07 prof. Ørjan Olsvik
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Liv Johanne Nikolaisen
HEL-0700 Gruppe 08 prof. Ørjan Olsvik
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Liv Johanne Nikolaisen
HEL-0700 Gruppe 09 prof. Ørjan Olsvik
f.aman. Beate Hennie Garcia
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 10 prof. Bård Helge Smedsrød
uni.lekt. Toril Beate Røssvoll
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 11 prof. Bård Helge Smedsrød
uni.lekt. Ingrid Emberland
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 12 uni.lekt. Ingrid Emberland
stud.kons. Trygve Valnes
f.aman. Dag-Hugo Coucheron
HEL-0700 Gruppe 13 stud.kons. Trygve Valnes
f.aman. Dag-Hugo Coucheron
f.aman. Kristian Svendsen
HEL-0700 Gruppe 14 f.aman. Egil Støre Blix
øvinglær. May Britt Klaudiussen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 15 f.aman. Egil Støre Blix
øvinglær. May Britt Klaudiussen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 16 f.aman. Gerd Berge
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Hilde Karin Nyborg
HEL-0700 Gruppe 17 f.aman. Gerd Berge
øvinglær. Elisabeth Pedersen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 18 f.aman. Heidi Tiller
øvinglær. Elisabeth Pedersen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 19 f.aman. Heidi Tiller
stud.kons. Trygve Valnes
stip. Elisabeth Pedersen
HEL-0700 Gruppe 20 stud.kons. Trygve Valnes
prof. Jan Olof Winberg
stip. Runa Borgund Barnung
HEL-0700 Gruppe 21 stud.kons. Trygve Valnes
prof. Jan Olof Winberg
stip. Runa Borgund Barnung
HEL-0700 Gruppe 22 prof. Kristin Hegstad
f.aman. Anette Iren Langås Larsen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 23 prof. Kristin Hegstad
f.lekt. Janne Erikke Mjelle
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 24 f.lekt. Janne Erikke Mjelle
f.aman. Lisbeth Aasmoe
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 25 f.aman. Lisbeth Aasmoe
f.aman. Lars Småbrekke
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 26 prof. Terje Steinar Larsen
uni.lekt. Nina Camilla Wergeland
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 27 prof. Terje Steinar Larsen
uni.lekt. Nina Camilla Wergeland
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 28 uni.lekt. Trond Wiesener
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Stefan Bye
stip. Nikoline Lander Rasmussen
HEL-0700 Gruppe 29 uni.lekt. Trond Wiesener
stud.kons. Trygve Valnes
f.aman. Mikhail Sovershaev
uni.lekt. Stefan Bye
HEL-0700 Gruppe 30 f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
uni.lekt. Kari Kristine Wendt
uni.lekt. Sylvie Anna Sollied
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Stefan Bye
HEL-0700 Gruppe 31 uni.lekt. Kari Kristine Wendt
uni.lekt. Sylvie Anna Sollied
prof. Berit Elisabeth Bang
stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Stefan Bye
HEL-0700 Gruppe 32 uni.lekt. May Britt Johansen
stud.kons. Trygve Valnes
post.doc. Hallvard Lauritz Olsvik
HEL-0700 Gruppe 33 uni.lekt. May Britt Johansen
stud.kons. Trygve Valnes
f.aman. Mari Gabrielsen
HEL-0700 Gruppe 34 stud.kons. Trygve Valnes
prof. Ugo Lionel Frida Anton Moens
uni.lekt. Morten Næss Sivertsen
HEL-0700 Gruppe 35 stud.kons. Trygve Valnes
uni.lekt. Morten Næss Sivertsen
stip. Katrine Stange Overå
HEL-0700 Gruppe 36 f.aman. Trond Lamark
uni.lekt. Per Jørgen Langø Kristiansen
stud.kons. Trygve Valnes
HEL-0700 Gruppe 37 uni.lekt. Per Jørgen Langø Kristiansen
stud.kons. Trygve Valnes
forsker Anett Kristin Larsen