høst 2018

KVE-0100 Grunnkurs i kvensk - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Opptaktskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Innhold

Du vil lære å lese og selv produsere enkle tekster på kvensk, samt føre en enkel samtale på kvensk.

I tillegg vil du få en innføring i sentral kvensk morfologi og du vil lære deg de mest brukte verb- og nomenbøyningene og setningstypene samt tilegne deg et sentralt ordforråd på ca. 900 ord.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • tilegnet seg elementære kunnskaper i kvensk grammatikk og et grunnleggende ordforråd i kvensk

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • kommunisere både skriftlig og muntlig på et elementært nivå på kvensk
  • telle, hilse og presentere seg selv og andre på kvensk
  • fortelle om og beskrive seg selv, sin familie og sine venner, både i nåtid og fortid
  • diskutere bl.a. natur, mat og klær, og andre lignende hverdagslige ting

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga vil foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk. Hjemmeeksamen består av prøving i praktisk kvensk, og skal følgelig svares på kvensk.

Undervisning

Undervisninga er både nettbasert og samlingsbasert.

Det legges stor vekt på praktiske øvelser som innebærer kreativ bruk av språket. De muntlige øvelsene består gjerne av rollespill og fri fortelling. De skriftlige øvelsene innebærer at studentene skriver egne fortellinger.

Det skriftlige undervisningsmaterialet samt oppgavene, både obligatoriske og ikke-obligatoriske, vil bli lagt på nettet (Canvas).

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • fem obligatoriske oppgaver der én av oppgavene er muntlig

Én eller flere av oppgavene kan være gruppeoppgaver.

  • det er møteplikt i 75% prosent av undervisninga i samlingene 

Eksamen består av:

  • en hjemmeeksamen på én uke
  • en muntlig eksamen på 20 min.

Ved eksamen måles praktiske ferdigheter i skriftlig og muntlig kvensk

Vurderingsuttrykk:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved beregning av den endelige karakteren teller den skriftlige eksamenen 2/3 og den muntlige 1/3.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Alle karaktergivende aktiviteter på tas på nytt ved utsatt prøve eller kontinuasjonseksamen. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 29.11.2018 innlevering 05.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Undervisning Høst 2018
Første forelesning: se timeplan på nett
Forelesning Samlinger: uke 35, 39, 42 og 47 mandag, tirsdag og onsdag.

uni.lekt. Mikhail Voronov
Arbeidskrav Frister for arbeidskrav: 10.-14. september, 1.-5.oktober, 15.-19. oktober, 26. oktober (muntlig) og 5.-9. november.

Eksamen Hjemmeeksamen: 29.11-5.12.2018

Muntlig eksamen Muntlig eksamen: 12.12.2018Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Voronov, Mikhail


Universitetslektor finsk og kvensk
Telefon: +4777645560 mikhail.voronov@uit.no

Niiranen, Leena


Professor i finsk og kvensk språkvitenskap
Telefon: +4777646191 leena.niiranen@uit.no