Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal arbeide for et best mulig læringsmiljø ved UiT Norges arktiske universitet.

Læringsmiljøutvalget er tillagt en sentral rolle når det gjelder oppfølging av universitets- og høyskolelovens bestemmelser om læringsmiljøet. Utvalget har som mandat å legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. Utvalget skal blant annet delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentens sikkerhet og velferd. Utvalgets virksomhet inngår videre i institusjonens systematiske arbeid med kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til universitetsstyret. Utvalget består av 12 representanter. Studentene og de ansatte skal ha like mange representanter hver. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant de ansatte og studentenes representanter. 

Organisering av LMU fra 2018

Universitetsstyret vedtok den 6.2.2018 følgende organisering av LMU fra 1.8.2018:

  1. Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet skal fra 1.8.2018 bestå av til sammen 12 representanter. Læringsmiljøutvalget skal ha seks studentrepresentanter og seks ansattrepresentanter. Representantene oppnevnes for to år.
  2. Til sammen fire studentrepresentanter og fire ansattrepresentanter skal oppnevnes fra studiestedene Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Disse representantene får et særlig ansvar for å ivareta oppfølgingen av læringsmiljøet ved det enkelte studiested.
  3. Spørsmål knyttet til læringsmiljøet som har en utpreget lokal karakter skal ved studiestedene i Alta, Harstad og Narvik bringes inn for campusmøtene. Campusmøtene skal også løpende vurdere om det er saker som bør bringes inn for LMU.
  4. Studentparlamentet og universitetsdirektøren gis fullmakt til å oppnevne henholdsvis studentrepresentanter og ansattrepresentanter. Representantene fra studiestedene Alta, Harstad og Narvik skal oppnevnes blant medlemmer av campusmøtet.
  5. Læringsmiljøutvalget bestemmer selv hvilke aktører som bør ha status som observatør.

Medlemmer, sakspapirer og møteprotokoller

Liste over medlemmer,  sakspapirer og møteprotokoller for LMU på nettsidene www.uit.no/moteportalen.

Sekretariatet

Verena Woltering ved Avdeling for forskning, utdanning og formidling


Sist endret: 23.02.2023 13.34
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne