høst 2023
TYS-1013 Tekst i kontekst - 10 stp

Emnetype

​​Emnet inngår i årstudium i tysk og i tysk som fag 2 innenfor lektorutdanning trinn 8-13. ​

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Innhold

Kontekst henviser her til det som er omstendigheten rundt tekster, for eksempel kulturelle, (litteratur)historiske, politiske og/eller biografiske aspekt. Vi leser et utvalg tekster sammen og går i dybden på de problemstillingene teksten adresserer ved å oppsøke og undersøke konteksten med et kritisk og analytisk blikk. Tekstutvalget kan bestå av litterære tekster og sakprosatekster. Du vil lære deg hvordan man finner kilder og hvordan man forholder seg kritisk til utvalget. Du velger så én tekst som du under veiledning og faglig oppfølging fordyper deg i ved hjelp av samme metode. Gjennom diskusjon, muntlige presentasjoner, gruppearbeid, skriveprosesser, innlevering av skriftlige arbeid osv. vil du samtidig trene opp dine tyske språkferdigheter, både muntlig og skriftlig. Du vil selvfølgelig også få gode kunnskaper om de temaene tekstene vi leser handler om.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • god kunnskap om ulike typer tekster og deres sammenheng i den samfunnsmessige konteksten
 • innsikt i hvordan stille ulike kritiske spørsmål til ulike typer tekster og finne kilder til økt forståelse av problemstillinger i teksten
 • god kunnskap om utvalgte tema innenfor tysk samfunnsliv og kultur

Ferdigheter

Studenten kan:

 • innhente informasjon og vurdere kilder på en kritisk måte
 • studere ulike typer tekster i kontekst
 • arbeide selvstendig med tekst og språklig sammenheng
 • diskutere, skrive og fortelle om utvalgte tema innenfor tysk samfunnsliv og kultur

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og tysk.

Undervisning

​​Seminar og gruppearbeid med muntlige og skriftlige øvelser, kollokviearbeid og veiledningstimer (gruppe og/eller individuelt).​ Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.


Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

 • fire kortere tekster med tema fra fellesdelen (1-2 sider)
 • 1-2 tilbakemeldinger på hverandres tekster (innhold og språk)
 • muntlig presentasjon av valgt tema

Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgave, ca. 10 sider.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Det arrangeres påfølgende justerende muntlig eksamen for kandidater som har fått gyldig karakter på semesteroppgaven. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i semesteroppgaven.

Muntlig eksamen kan justere karakteren én karakter opp eller én karakter ned.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.

Kontinuasjonseksamen/utsatt prøve gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen, dvs. at begge deleksamener må tas opp igjen. En semesteroppgave som har fått karakteren F, kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Deretter følger justerende muntlig eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-1013
 • Tidligere år og semester for dette emnet