vår 2020
TEK-1011 Anvendt mekanikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse Matematikk R1 og R2 og Fysikk1

Kode 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Fysikk tilsvarende TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører 


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PG403 Mekanikk 10 stp
PG401-2 Mekanikk 10 stp
ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk 8 stp
BYG-1500 Mekanikk og fluidmekanikk 8 stp
TEK-1111 Mekanikk og fluidmekanikk 8 stp

Innhold

Statikk, 5 sp. 

Kraftbegrepet. Resultanten av kraftsystemer. Dekomponering av krefter. Statisk moment og kraftpar. Momentteoremet. Statisk likevekt av plane kraftsystemer. Belastningstyper og opplagerbetingelser. Fritt-legeme-diagram og belastningsdiagram. Sammensatte konstruksjoner, kraft og motkraft, indre og ytre krefter, statisk bestemthet. Ledd og stive forbindelser. Aksialstaver og fagverk. Snittkrefter inkl. aksialkraft-, skjærkraft- og bøyemomentdiagram. Tau og kabler. Friksjon. Mekanisk arbeid. Utveksling. Stabilitet. Masse- og flategeometri. Fluidstatikk. 

Fasthetslære, 5 sp. 

Spenning og tøyning. Materialegenskaper. Elementær bjelketeori. Bøyespenningsformelen. Dimensjonering og sikkerhetsfaktorer. Kombinert belastning.  Utbøyningsformlene. Knekking. Torsjon. Bøyeindusert skjær og klipping. Flerakset spenningstilstand. Von Mises spenning. 


Anbefalte forkunnskaper

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Forstår begrepene kraft, kraftpar, resultant og statisk likevekt, kraft/motkraft og indre/ytre krefter.
 • Er kjent med elementær bjelketeori.
 • Forstår hvordan ytre krefter påvirker en konstruksjon
 • Er kjent med materialspenninger og mekaniske materialegenskaper

Ferdigheter:

 • Kan anvende prinsippene for statiske likevekt for å bestemme ukjente kraftstørrelser på virkelige konstruksjoner
 • Er i stand til å finne dimensjonerende snittkrefter og beregne tilhørende materialspenninger.
 • Kan dimensjonere enkle konstruksjoner i forhold til materialstyrke, deformasjoner og stabilitet.

Generell kompetanse:

 • Innsikt i hvordan man bestemmer ukjente kraftstørrelser i statisk bestemte kraftsystemer.
 • Forstår hvilke forhold som bidrar til å gi styrke til en konstruksjon.
 • Forstå hvordan ulike konstruksjonselementer fungerer og hvordan disse kan modelleres og dimensjoneres.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2x2t forelesning og 2t regneøving med veiledning per uke. Øvingsinnleveringer. 

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2020

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Arbeidskrav 

Obligatoriske øvingsinnleveringer. For å få avlegge eksamen må studenten, innen fastsatte frister, ha levert inn og fått godkjent 5 av 6 obligatoriske øvinger.

Eksamen og vurdering 

4 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått. Tillatte hjelpemidler under eksamen oppgis ved semesterstart. 

Kontinuasjonseksamen 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-1011
 • Tidligere år og semester for dette emnet