Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

TEK-1011 Anvendt mekanikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

TEK-1111 Mekanikk og fluidmekanikk 8 stp

Innhold

Statikk, 5 sp. 

Kraftbegrepet. Resultanten av kraftsystemer. Dekomponering av krefter. Statisk moment og kraftpar. Momentteoremet. Statisk likevekt av plane kraftsystemer. Belastningstyper og opplagerbetingelser. Fritt-legeme-diagram og belastningsdiagram. Sammensatte konstruksjoner, kraft og motkraft, indre og ytre krefter, statisk bestemthet. Ledd og stive forbindelser. Aksialstaver og fagverk. Snittkrefter inkl. aksialkraft-, skjærkraft- og bøyemomentdiagram. Tau og kabler. Friksjon. Mekanisk arbeid. Utveksling. Stabilitet. Masse- og flategeometri. Fluidstatikk. 

Fasthetslære, 5 sp. 

Spenning og tøyning. Materialegenskaper. Elementær bjelketeori. Bøyespenningsformelen. Dimensjonering og sikkerhetsfaktorer. Kombinert belastning.  Utbøyningsformlene. Knekking. Torsjon. Bøyeindusert skjær og klipping. Flerakset spenningstilstand. Von Mises spenning. 


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse Matematikk R1 og R2 og Fysikk1

Kode 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Fysikk tilsvarende TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører 


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2x2t forelesning og 2t regneøving med veiledning per uke. Øvingsinnleveringer. 

Eksamen

Arbeidskrav 

Obligatoriske øvingsinnleveringer. For å få avlegge eksamen må studenten, innen fastsatte frister, ha levert inn og fått godkjent 5 av 6 obligatoriske øvinger.

Eksamen og vurdering 

4 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått. Tillatte hjelpemidler under eksamen oppgis ved semesterstart. 

Kontinuasjonseksamen 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 11.05.2020 innlevering 11.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.