vår 2024
SYS-2610 Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser - 8 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYD-2610 Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser 8 stp
SYP-2610 Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser 8 stp

Innhold

Emnet omhandler hvordan helsetilstand og utviklingsmuligheter til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser påvirkes av samspillet mellom ulike faktorer i samfunnet.

Hva lærer du

Kunnskaper: Kandidaten

 • Har innsikt i følgende faktorer som gjør en sykdom kompleks og sammensatt:
  • Patofysiologiske faktorer
  • Sykepleiefaglige faktorer
  • Sosioøkonomiske og politiske faktorer
  • Juridiske faktorer
  • Etiske faktorer
  • Kulturelle faktorer
 • Ha bred kunnskap om komplekse og sammensatte lidelser hos pasienter i primær og spesialisthelsetjenesten knyttet til;
  • Medfødte og arvelige sykdommer og habilitering
  • Funksjonsnedsettelse og rehabilitering
  • Overgrep, vold og omsorgssvikt
  • Rusomsorg og psykisk helse
  • Epidemier og infeksjonssykdommer i en global sammenheng
  • Lindrende behandling/palliasjon
 • Kan reflektere rundt faktorer som kan medvirke til sosiale og helsemessige problemer, herunder omsorgssvikt, vold og erfaringer med kolonialisering og assimilering gjennom generasjoner
 • Kjenner til arvelige og medfødte sykdommer hos barnet

Ferdigheter: Kandidaten

 • kan identifisere, tilrettelegge og iverksette nødvendige tiltak knyttet til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser.
 • kan anvende kunnskap og kulturforståelse som kan bidra til å avdekke forhold knyttet til vold, overgrep og omsorgssvikt spesielt i samisk kontekst
 • kan anvende ulike modeller (f.eks. SME) og relevante kartleggingsverktøy (f.eks VAS, ESAS)
 • kan anvende kunnskap om meldeplikt og informasjonsplikt
 • kan utøve sykepleie med et lindrende/palliativt perspektiv
 • kan utøve sykepleie i et tverrprofesjonelt samarbeid

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • skal reflektere over hvordan patofysiologiske, sykepleiefaglige, sosioøkonomiske, juridiske, kulturelle, etiske faktorer og urfolksperspektiver kan påvirke pasienters helsetilstand, utviklingsmuligheter, livsforventninger og avkortet levetid
 • skal bidra til å synliggjøre sykepleiers funksjon- og ansvarsområder i det tverrfaglige samarbeidet

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på nordsamisk.

Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes som undervisningsspråk.

Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk.

Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 12.02.2024 09:00 (Utlevering)
15.02.2024 13:00 (Innlevering)
3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Utforming av case Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 8
 • Emnekode: SYS-2610
 • Tidligere år og semester for dette emnet