vår 2023
SYS-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 3 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Hva lærer du

KunnskaperKandidaten:·har bred kunnskap om ulike sentrale vitenkapsteoretiske perspektiver ·har kunnskap om sammenheng mellom forskningsspørsmål og metodevalg·Kjenner til árbediehtu /tradisjonskunnskaps betydning i samiske samfunn

 • kjenner til mangfoldet av vitenskapelige metoder
 • har kunnskap om forskningsetikk, personvern og regelverk rundt person- og helseopplysninger

Ferdigheter Kandidaten:

 • kan gjenkjenne en vitenskapsteoretisk grunnlagstenkning
 • kan reflektere over, og kritisk vurdere styrker og svakheter ved ulike metodevalg
 • har forståelse for verdien av metodologisk mangfold og brukermedvirkning i alle faser av forskning

Generell kompetanse Kandidaten:

 • viser grunnleggende forståelse for vitenskapelig kunnskapsutvikling
 • Viser grunnleggende forståelse for urfolksperspektiv og tradisjonskunnskap i helseforskning

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på nordsamisk.

Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes som undervisningsspråk.

Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk.

Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, casebasert læring, e-læringsressurser, filmvisning og diskusjoner eller seminar. Obligatoriske læringsaktiviteter kan forekomme.

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Seminar tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Seminar i emnet er obligatorisk og krever minimum 90 % tilstedeværelse.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: SYS-2140
 • Tidligere år og semester for dette emnet