høst 2021
SYS-1191 Prosjektpraksis barn og unge - 3 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

2 ukers obligatorisk prosjektpraksis - 80 timer


Innhold

Normalutvikling hos barn og unge inkludert rettigheter og behov.  Helsefremmende og forebyggende praksis.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har kunnskap om barn og unges normale, fysiske og psykiske utvikling og særegne behov
 • har kjennskap til utviklingshemming
 • har kunnskap om barns medvirkning og rettigheter
 • har kunnskap om barns normale samspill med familie og omgivelser sett i forhold til kultur, natur og miljø
 • har kjennskap til hvordan man på en kan hjelpe barn og deres omsorgspersoner til å mestre reaksjoner som følge av sykdom
 • har kjennskap til samiske samfunnsforhold og til helsesykepleier og sykepleiers funksjon i skolehelsetjeneste- og helsestasjonsarbeid
 • har kunnskap om helsefremmende- og sykdomsforebyggende strategier i folkehelsearbeid
 • har kjennskap til hva vold og omsorgssvikt innebærer og hvordan det avdekkes og forebygges på en kulturell trygg måte

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

 •  anvender kunnskap om helsefremmende og forbyggende tiltak
 • beskriver risikofaktorer som kan føre til fysisk og psykisk uhelse hos barn og unge
 • reflekterer over hvordan morsmål og kultur innvirker i samspill med andre 
 • innhenter fag- og forskningsartikler, politisk strategiske dokumenter knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid, og anvende kunnskapen i prosjekt og seminar
 • kommuniserer med barn og unge, samt deres omsorgspersoner

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 •  beskriver barns normale fysiske og psykiske utvikling og grunnleggende behov
 • har forståelse for betydningen av helsefremmende- og forebyggende arbeid til barn og unge
 • har kunnskap om sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet for å bidra til god folkehelse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

Seminarer, praksisbesøk/observasjonspraksis, simulering, forelesninger, e-læring, veiledning individuelt og/eller i grupper, casebasert læring, selvstudier. 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet:

 • Minimum 90% tilstedeværelse
 • Siste uke i praksis leveres skriftlig kunnskapsbasert, akademisk tekst utarbeidet i gruppe, rettet mot valgfritt tema der helsefremming, forebygging og normalutvikling hos barn og unge skal stå sentralt. Omfang: ca. 1500 ord.
  Aktivitetslogg skal leveres før muntlig framlegg.
  Muntlig fremlegg i grupper basert på den skriftlige innleveringen, med individuell vurdering basert på aktivitetslogg og aktivitet under fremlegget.
  Arbeidskrav må være godkjent før praksisemnet kan vurderes til bestått.

 Vurdering:

Individuell praksisvurdering
Praksisstudiet vurderes til bestått/Ikke bestått


 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: SYS-1191
 • Tidligere år og semester for dette emnet