vår 2022
SYS-1140 Generell farmakologi - 3 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets faglige innhold omfatter sentrale begreper i farmakologi og farmakokinetikk, legemiddelinteraksjon, individuell variasjon og toleranseutvikling.  Dette omfatter også kunnskap om legemiddelhåndteringsprosessen.  

Emnet omfatter også noen sentrale begreper knyttet til pasientsikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser, og forebygging av uønskede hendelser, samt kjennskap til aktuelle lover, forskrifter og veiledere.

Annet:

Emnet Generell farmakologi er første del av en emnegruppe som i tillegg omfatter følgende emner på andre studieenhet: Legemiddelregning og -håndtering, og Praksisforberedelse 2.  

Legemiddelbehandling ved spesifikke sykdomstilstander, er integrert i senere sykepleiefaglige emner gjennom studiet. 

Pasientsikkerhet er en viktig dimensjon i alle emner. Dette emnet gir en innføring i teoretiske begreper og modeller som danner grunnlaget for en systematisk tilnærming til pasientsikkerhetsarbeid som videreføres gjennom hele studiet. 


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:  

 • har kunnskap om sentrale begreper i farmakodynamikk og farmakokinetikk 
 • har kunnskap om resistens, legemiddelinteraksjoner, individuell variasjon i respons og toleranseutvikling 
 • har kunnskap om sammenhengen mellom legemidlers virknings- og bivirkningsprofil 
 • har kunnskap om tilførselsveier og administrasjonsformer 
 • har kunnskap om Felleskatalogen, dens oppbygning og bakgrunn 
 • har kunnskap om klassifisering av legemidler, inndelingen i A, B og C preparater og rutiner knyttet til dette 
 • har kunnskap om legemidlers merkevarenavn og stoffnavn, samt muligheter og rutiner for generisk bytte 
 • kjenner til problemstillinger knyttet til polyfarmasi og legemiddel- og rusavhengighet 
 • kjenner til sammenhengen mellom kunnskap om farmakologi, legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet  
 • kjenner til prosedyrer for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang 
 • kjenner til sentrale begreper i medikamentregning (dose, mengde, styrke) og sammenhengen mellom disse 
 • Kjenner til relevante lover, forskrifter og veiledere som regulerer legemiddelhåndteringsprosessen 
 • kjenner til prosedyrer for internkontroll: avviksmeldinger, saksbehandling og forebygging og håndtering av uønskede hendelser  
 • kjenner til forsvarlig kassering av ubrukte legemidler 

Ferdigheter

Kandidaten: 

 • bruker Felleskatalogen for å gjøre søk på legemiddelnavn og identifiserer synonympreparater 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i sykepleierens oppgaver, ansvar og myndighet i legemiddelhåndteringen  
 • kjenner til sammenhengen mellom pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og økonomiske vilkår for forsvarlig legemiddelhåndtering 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. 

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2023

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Vurdering:

Individuell skriftlig skoleeksamen, 3 timer.  

Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.  


 • Om emnet
 • Studiested: Kautokeino |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: SYS-1140
 • Tidligere år og semester for dette emnet