Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SYS-1140 Generell farmakologi - 3 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets faglige innhold omfatter sentrale begreper i farmakologi og farmakokinetikk, legemiddelinteraksjon, individuell variasjon og toleranseutvikling.  Dette omfatter også kunnskap om legemiddelhåndteringsprosessen.  

Emnet omfatter også noen sentrale begreper knyttet til pasientsikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser, og forebygging av uønskede hendelser, samt kjennskap til aktuelle lover, forskrifter og veiledere.

Annet:

Emnet Generell farmakologi er første del av en emnegruppe som i tillegg omfatter følgende emner på andre studieenhet: Legemiddelregning og -håndtering, og Praksisforberedelse 2.  

Legemiddelbehandling ved spesifikke sykdomstilstander, er integrert i senere sykepleiefaglige emner gjennom studiet. 

Pasientsikkerhet er en viktig dimensjon i alle emner. Dette emnet gir en innføring i teoretiske begreper og modeller som danner grunnlaget for en systematisk tilnærming til pasientsikkerhetsarbeid som videreføres gjennom hele studiet. 


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:  

Ferdigheter

Kandidaten: 

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. 

Eksamen

Vurdering:

Individuell skriftlig skoleeksamen, 3 timer.  

Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.  


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 21.02.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.