vår 2023
SYD-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre - 12 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i sykepleie (deltid, samlingsbasert) ved UiT, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SYD-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi 12 stp
SYP-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi 12 stp

Innhold

Studentene blir introdusert for grunnlagstenkningen i sykepleie. Det vil være et særlig fokus på grunnleggende behov, og studentene skal tilegne seg kunnskap om et utvalg aldersrelaterte lidelser og sykdommer.

Hva lærer du

Kunnskaper: Kandidaten

 • har innsikt i betydningen av kvalitet i sykepleie
 • har kunnskap om sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutøvelsen
 • har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og sentrale verdier i sykepleie, herunder inkludering, likestilling og ikke-diskriminering
 • har innsikt i Lov om helsepersonell og Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • har kunnskap om taushetsplikten
 • kjenner til dokumentasjonssystemer og velferdsteknologi
 • kjenner til utvalgte teorier og begreper i sykepleie
 • har grunnleggende forståelse for kultursensitivitet
 • har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet
 • kjenner til metoder for brukermedvirkning på individnivå
 • kjenner til pårørendes betydning og rolle for pasienten
 • kjenner til hva personsentrert sykepleie innebærer
 • har innsikt i betydningen av pasientsikkerhet i sykepleie
 • har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov
 • har kunnskap om risikofaktorer og komplikasjoner ved inaktivitet og immobilitet, samt nedsatt evne til å ivareta egne grunnleggende behov
 • har innsikt i aldringsprosesser og eldre menneskers særegne behov
 • har kunnskap om sanser og sansesvikt hos eldre
 • har kunnskap om sykepleie ved livets slutt. Reflekterer over døden som fenomen, beskriver symptomer som kjennetegner dødens inntreden, gjør rede for lindrende omsorg og tiltak i livets sluttfase.
 • har innsikt i sykepleiens funksjonsområder; helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering og lindring
 • har kunnskap om sykepleiedokumentasjon
 • kjenner til de vanligste folkesykdommene, samt sykepleierens funksjon og ansvarsområde innenfor helsefremming og forebygging hos friske og utsatte grupper i befolkningen
 • har innsikt i biokjemiske prosesser i kroppen som årsak til sykdom
 • har kunnskap om hvordan sykdom og sykdomsprosesser oppstår og kommer til utrykk hos mennesker
 • har kunnskap om et utvalg geriatriske sykdommer og behandling av disse (aldersrelaterte øye- og øresykdommer, sirkulasjonssvikt, respirasjonssvikt (KOLS), hjerneslag, diabetes, demens og delir)
 • kjenner til omsorgssvikt og vold mot eldre
 • har kunnskap om grunnleggende psykologi

Ferdigheter: Kandidaten

 • anvender kunnskaper om helsefremmende og forebyggende sykepleie
 • anvender faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeider i drøfting av tema innenfor generell sykepleie
 • identifiserer, vurderer og dokumenterer risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø
 • reflekterer over egne kommunikasjonsferdigheter i møte med mennesker i alle aldersgrupper
 • identifiserer og reflekterer over etiske problemstillinger knyttet til sykepleieutøvelsen
 • redegjør for symptomer og observasjoner ved utvalgte sykdommer hos eldre

Generell kompetanse: Kandidaten

 • gjør begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis i møte med teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor grunnleggende sykepleie
 • kan planlegge og gjennomføre målrettede sykepleietiltak for å redusere uønskede hendelser
 • kan reflektere over faktorer som kan føre til sosiale og helsemessige problemer hos eldre, inkludert omsorgssvikt og vold
 • kjenner til hvordan pasienters språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet, inkludert bruk av tolk
 • kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. Obligatoriske læringsaktiviteter kan forekomme.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2024

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 30.01.2023 09:00 (Utlevering)
02.02.2023 14:00 (Innlevering)
3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Digital kunnskapstest Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Digital kunnskapstest knyttet til sykdomslære. Hver student har rett til tre forsøk for å få arbeidskravet godkjent uten at det får konsekvenser for studieprogresjonen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Bardufoss | Finnsnes | Storslett | Alta | Harstad | Kirkenes |
 • Studiepoeng: 12
 • Emnekode: SYD-1120
 • Tidligere år og semester for dette emnet