vår 2024
SVH-8900 Ph.d.-avhandling i humaniora og samfunnsvitenskap - 150 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Gjelder bare kandidater med opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap.

Innhold

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder for etikk, faglig nivå og metode innenfor fagområdet. Kandidaten skal gjennom avhandlinga være med på å utvikle ny faglig kunnskap, og avhandlingen skal ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som del av den vitenskapelige litteraturen i faget.

Avhandlingen kan være en monografi eller en artikkelsamling.

En monografibasert avhandling er et verk skrevet om et enkel, avgrenset emne, mens en artikkelbasert avhandling er en sammenstilling av flere mindre arbeider bestående av artikler og et sammendrag kalt ‘kappa’.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten...

 • kan håndtere vitenskapsteoretiske og/eller kunstneriske problemstillinger innenfor områdene sine på avansert nivå
 • er i kunnskapsfronten innenfor fagområdet sitt, og kan bidra til å utvikle ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer
 • kan knytte eget prosjekt til bredere vitenskapelige diskusjoner og vurdere bruk av ulike metoder og framgangsmåter innen forskningen

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning, og håndtere faglige og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på et høyt internasjonalt nivå
 • håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • identifisere, reflektere over, og håndtere, relevante forskningsetiske problemstillinger og drive forskning med faglig integritet
 • styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter

Undervisnings- og eksamensspråk

Avhandlingen skal skrives på norsk, svensk, dansk, engelsk eller samisk. Eksamensspråket for prøveforelesningen og disputasen skal være avhandlingsspråket eller norsk med mindre fakultetet godkjenner noe annet.

Undervisning

For avhandlingen består undervisningsformen i hovedsak av veiledning med oppnevnt hoved- og biveileder(e). Veiledningen omfatter utarbeidelse av plan for arbeidet med avhandlingen og opplæringsdelen (kandidatens individuelle utdanningsplan), faglig dialog, bistand til studenten i å etablere faglig nettverk, skriftlig og muntlig tilbakemelding på innlevert avhandlingstekst m.v.

Ph.d.-kandidaten kan i løpet av forskerutdanningen får totalt 240 timers veiledning, inklusive den tiden veilederne trenger til forberedelse og etterarbeid. Dette tilsvarer 40 timer per semester.

Midtveis i studieløpet skal kandidatens progresjon evalueres. Midtveisevalueringen arrangeres av instituttene/sentrene og avholdes normalt som et seminar på en halv dags varighet.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Ph.d.-avhandling og disputas Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Godkjent opplæringsdel Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Opplæringsdelen (30 stp.) må være godkjent av ph.d.-utvalget

Mer info om vurderingsform oppgave

Eksamen er enten en monografi eller en artikkelsamling.

En monografi skal normalt ikke være lenger enn 300 sider.

En artikkelsamling skal bestå av ei kappe (sammendrag) og minst tre artikler av vanlig størrelse. Del av fellesarbeid blir godtatt som avhandling i den grad ph.d.-studentens selvstendige innsats kan identifiseres og dokumenteres. Det skal følge med avhandlingen en underskrevet erklæring som beskriver studentens bidrag i arbeidet/ene. Ved artikler med flere forfattere kan det være grunn til å utvide tallet på artikler. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal studenten være hovedforfatter av minst halvparten av artiklene.

Artiklene skal ha et nivå tilsvarende det som blir krevd for publisering i anerkjente fagtidsskrift med fagfellevurdering. Dette gjelder også bokkapittel.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 150
 • Emnekode: SVH-8900
 • Tidligere år og semester for dette emnet