høst 2024
SVF-1201 Miljø og sårbarhet i Arktis - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SM110 Miljø og sårbarhet i Arktis 10 stp
SIK-1002 Miljø og sårbarhet i Arktis for ingeniører 10 stp

Innhold

 • Økologi
 • Oseanografi
 • Meteorologi og klima
 • Forurensninger

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

 • har faglig grunnlag for å forstå økologiske og miljømessige forhold i arktiske områder.
 • har gode kunnskaper om ulike miljøgifter og radioaktive forurensinger som truer naturen i arktiske områder.
 • har gode kunnskaper om følgene av sur nedbør i Arktis samt miljømessige konsekvenser olje- og gassutvinning i arktiske områder.
 • har kunnskap om havstrømmer og klimatiske forhold i Arktis.
 • har kunnskap om klima og effekter av klimaendringene.

Ferdigheter:

Studenten ...

 • kan innenfor de nevnte temaene avdekke og analysere et problem av miljømessig eller klimatisk art, samt foreslå tiltak som kan redusere/løse problemet.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • forstår hvordan miljø og klima påvirker naturen i Arktis, samt kan tilegne seg ytterligere kunnskap innenfor nevnte tema.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

29 timer forelesninger, 9 timer øvinger, prosjektoppgave under veiledning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 26.11.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvingsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Prosjektoppgave i gruppe

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-1201
 • Tidligere år og semester for dette emnet