høst 2024
SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode - 10 stp

Emnetype

Teoretisk og praktisk. Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i statsvitenskap bachelorprogrammet i sosiologi bachelorprogrammet i pedagogikk bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse bachelorprogrammet i samfunnssikkerhet og miljø lektorutdanningen for trinn 8-13 - master med studieretning sosiologi lektorutdanning i for trinn 8-13 - master, faggruppe 2 samfunnsfag Det passer som støtteemne for andre samfunnsfag og humanistiske fag og kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SV-150 Samfunnsvitenskapelig metode 10 stp
BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp
FLY-1008 Anvendt forskningsmetode 10 stp
HEL-1001 Forskningsmetode 10 stp
SVF-1051 Samfunnsvitenskapelig metode - Nettbasert 10 stp
PED-2000 Innføring i metode og bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk 10 stp
BED-2011NETT Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
PED-2021 Innføring i forskningsmetode og vitenskapsteori 10 stp

Innhold

Emnet gir en bred teoretisk og praktisk innføring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for samfunnsvitenskapene. Studentene skal bli kjent med hvordan en planlegger og gjennomfører ulike former for kvantitative undersøkelser (spørreskjema og lignende), hvordan en bruker ulike statistiske metoder til å analysere innsamlede data, samt presentere resultatene fra kvantitative undersøkelser. De lærer å planlegge kvalitative studier og samle inn kvalitativt forskningsmateriale, analysere data og presentere studier som er gjort ved hjelp av observasjon, kvalitative intervju, tekster og andre kvalitative metoder.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper Studenten har:

 • oversikt over ulike samfunnsfaglige forskningsmetoder
 • kunnskap om innholdet i sentrale metodiske tilnærminger og analyseteknikker
 • oversikt over anvendt statistisk analyse

Ferdigheter Studenten kan:

 • mestre de mest grunnleggende ferdighetene i gjennomføringen av kvantitativ og kvalitativ samfunnsforskning for å bli i stand til å gjennomføre enkle undersøkelser
 • vite hva som er vitenskapelige og etiske krav til samfunnsfaglige undersøkelser, slik at de kan vurdere forskningsarbeider

Kompetanse Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre en enkel forskningsoppgave
 • selvstendig fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes fakultetet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av en forelesningsrekke i kvantitativ metode (ca. 7 dobbeltimer) og en forelesningsrekke i kvalitativ metode (ca. 7 dobbeltimer). Det tilbys oppgaveseminar/ PC-lab hele semesteret (ca. 7 dobbeltimer) parallelt med forelesningene. Det tilbys en seminarrekke (ca. 3 dobbeltimer) knyttet til arbeidskrav (obligatorisk oppgave) i kvalitativ metode. Denne seminarrekken er tilpasset studentene på de enkelte studieprogrammene. Kvalitetssikring av emnet Emnet evalueres en gang per programperiode, med underveisevaluering og sluttevaluering. Underveisevaluering foretas muntlig sammen med faglærer. Sluttevalueringen foretas vanligvis skriftlig.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 20.11.2024 09:00 (Utlevering)
21.11.2024 15:00 (Innlevering)
30 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave i kvantitativ metode Godkjent – ikke godkjent
Oppgave i kvalitativ metode Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En oppgave i kvalitativ metode basert på feltarbeid - observasjon i det offentlige rom. Oppgaven skal skrives i gruppe. Oppmøte på første seminardag er obligatorisk.
 • En flervalgsoppgave (multiple choice) i kvantitativ metode.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-1050
 • Tidligere år og semester for dette emnet