vår 2024
STV-3058 Nyere lederskapsteori - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

For opptak til emnet gjelder følgende opptakskrav:

Bachelorgrad og faglig fordypning: Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I bachelorgraden eller tilsvarende kreves det at følgende fordypning inngår:

- 2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, økonomi- og administrasjonsfag eller statsvitenskap. Studenter med annen relevant grad kan vurderes for opptak

- minst 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag

- minst 30 studiepoeng på 2000-nivå (påbyggingsnivå)

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre: Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STV-6302 Ledelse og organisasjonsdesign 5 stp
STV-6308 Masteremne i endringsledelse: Organisasjonsdesign og implementering 5 stp
STV-6309 Personalutvikling 5 stp
FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 3 stp

Innhold

Siden begynnelsen av 1980-tallet har det vokst frem en rekke nye teorier om ledelse. Dette skyldes dels hendelser som har satt ledere i forlegenhet, og dels at tidligere teorier har kommet til kort når det gjelder å forstå og forklare ledelse i vår tids organisasjoner. I dette emnet vil spennvidden i nyere teorier om ledelse bli presentert og deres styrke og svakheter drøftet. Følgende tilnærminger til ledelse vil bli særlig belyst:

 • Ledelseslitteraturens opprinnelse og historie
 • Karismatisk Ledelse
 • Transformasjons- og transaksjonsledelse
 • Etisk ledelse
 • Åndelig/spirituell ledelse
 • Autentisk ledelse
 • Estetisk ledelse
 • Distribuert ledelse
 • Tjenesteledelse (Servant Leadership)
 • Teamledelse
 • Nyere situasjonsteori
 • Den nye generasjonen og ledelsesteoriene
 • Kritiske tilnærminger til ledelse

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • den historiske utviklingen av ledelsesfaget
 • hva som skiller de ulike teoretiske tilnærmingene til ledelse fra hverandre og hvorfor de er vokst frem.
 • kritikken av de respektive teoriene
 • de empiriske kunnskapshullene innenfor forskningsfeltet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forholde seg kritisk til ulike teorier om ledelse spesielt, og ledelsesfaget generelt
 • anvende nyere teorier om ledelse i empiriske studier
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til ledelse av vår tids organisasjoner

Kompetanse

Studenten kan:

 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og til allmennheten
 • presentere og formidle selvstendig arbeid ved hjelp av fagets begrepsapparat

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert.

Undervisningsformen vil veksle mellom seminarform og ren forelesning.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang per programperiode, med underveisevaluering og sluttevaluering. Evaluering foretas vanligvis muntlig, slik at studentene og faglærer kan komme i dialog om ev. behov for endringer.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 08.05.2024 09:00 (Utlevering)
16.05.2024 14:00 (Innlevering)
0/1 1 Uker A–E, stryk F
Muntlig eksamen 06.06.2024–07.06.2024 1/1 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-3058
 • Tidligere år og semester for dette emnet