vår 2023
STV-3036 Metode - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i det erfaringsbaserte mastergradsprogrammet Organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration). Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad og yrkespraksis:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I tillegg kreves det relevant yrkespraksis tilsvarende 2 år i fulltidsstilling. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har ledererfaring, erfaring fra andre ansvarsfulle stillinger fra offentlig eller privat virksomhet, eller annen arbeidslivserfaring som kan knyttes til oppgaver relatert til programmets profil innenfor organisasjon og ledelse i offentlig sektor.

Praksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start og evt. sluttdato. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med likningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet er bygd opp rundt tre teoretiske hovedbolker. Vitenskapsteori utgjør basis for all forskning. Her drøftes grunnleggende ideer om forskningens mål og metoder, samt etiske spørsmål knyttet til forskning. Forskningsdesign tar for seg spørsmål knyttet til de mer konkrete valg som forskere må gjøre når de skal gjennomføre undersøkelser. Drøfting av kvalitative og kvantitative metoder, samt utforming av datainnsamlingsverktøy, inngår i denne delen. Dataanalyser er det siste elementet i metodefaget. Her gjennomgås prinsipper og teknikker for hvordan egne eller andres innsamlede data kan analyseres og tolkes. Kritiske vurderinger når det gjelder datatolkning er her et sentralt tema.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper Studenten har kunnskap om: vitenskapsteoretiske grunnteser i forskningen forskningsdesign, herunder kvantitative og kvalitative metoder metoder for innsamling og analyse av data. forskningsetikk Ferdigheter Studenten kan: ulike metodiske tilnærminger, og vurdere deres egnethet i ulike undersøkelser formulere problemstillinger diagnostisere ulike tilstander i organisasjoner utvikle verktøy for innsamling og analyser av data til en masteroppgave utvikle og beskrive innholdet og forløpet til et masterprosjekt på en faglig forsvarlig måte Kompetanse Studenten kan: Kunne inneha stillinger hvor overvåkning og analyse av kritiske tilstander i organisasjoner er sentrale funksjoner kunne rådgi offentlige organisasjoner om undersøkelsesopplegg kunne evaluere utredninger og forskningsarbeid utført av andre kunne utforme et forskningsopplegg basert på kunnskaper om metodefagets muligheter og begrensinger, i samsvar med forskningsetiske retningslinjer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Samlet undervisningstid er på inntil 20 timer. Emnet vil ha variasjon i undervisningsformer, som fysiske samlinger, IKT-støttet undervisning, arbeid i digitalt klasserom og selvstudier. For å sikre at de beskrevne læringsmål nås, legges det opp til aktiv deltagelse fra studentenes side, med individuelle presentasjoner, gruppearbeid og deltagelse i plenumsdiskusjoner. Kvalitetssikring av emnet Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 22.05.2023 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: STV-3036
  • Tidligere år og semester for dette emnet