vår 2022
SSO-3112 Forskningsdesign - 5 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emne kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

 • Fullført bachelorgrad eller 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog
 • Minimum to års relevant praksis

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.


Innhold

Emnet fokuserer på hvordan man kan lage et overordnet design for forskningsprosjekter og hvordan man skal gå frem for å belyse og besvare en problemstilling. Emnet  gir studenten oversikt over ulike typer design, som eksploderende, deskriptivt og kausalt. Det vil også fokuseres på metodetriangulering. Forskningsetiske vurderinger inngår også i emnet, sammen med krav til håndtering av personopplysninger.

Hva lærer du

Kunnskap

 • ha inngående kunnskap om ulike typer design innen velferdssektoren
 • ha avansert kunnskap om sammenhengen mellom problemstilling, valg av forskningsmetode og analysestrategi.
 • ha avansert kunnskap om hvordan forskningsprosessen skal gjennomføres.
 • ha inngående kunnskap om forskningsetiske problemstillinger.

Ferdigheter

 • kan reflektere metodologisk over sammenhengen mellom forskningsdesign og kunnskapsproduksjon.
 • Kan gjennom nytenkning planlegge, gjennomføre og evaluere kvalitative og kvantitative undersøkelser.
 • kan reflektere over hvilke teorier, metoder og modeller vi skal benytte i de ulike fasene i et prosjekt.

Generell kompetanse

 • kan utvikle forskningsdesign som inkluderer problemstilling, vitenskapsteoretisk forankring, valg av metode, analysestrategi og oppbevaring av personopplysning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, puslespill, prosessorientert skriving, forskerkafe og seminarer. Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca. 15 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca. 130 timer.

Emnet vil undervises i annethvert år.

Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.


Eksamen

Arbeidskrav:

Individuell muntlig presentasjon.

Vurdering:

Individuell prosjektskisse (hjemmeeksamen) som vurderes til bestått/ikke bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen. Se forskrift om studier og eksamener ved UiT for nærmere informasjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SSO-3112
 • Tidligere år og semester for dette emnet