høst 2024
SSO-3010 Marginalisering og sosialt arbeid - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på masterprogrammet i sosialt arbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi grunnlag for en systematisk og analytisk tilnærming til grunnleggende perspektiver og teorier i sosialt arbeid med et særlig fokus på marginalisering og marginaliserende prosesser. Emnet gir avansert kunnskap om hvordan sosiale problemer konstrueres og opprettholdes, samt konsekvenser av marginalisering og utenforskap. Med utgangspunkt i ulike perspektiver vil studentene bli bevisstgjort ulike måter sosialt arbeid kan bidra til endring, utvikling og myndiggjøring på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Hva lærer du

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten

 • har avansert kunnskap om perspektiver og teorier i sosialt arbeid.   
 • har avansert kunnskap om hvordan sosiale problemer konstrueres og opprettholdes, blant annet gjennom marginalisering og utenforskap.
 • har inngående kunnskap om ulike tilnærminger i sosialt arbeid og hvordan disse kan analyseres i forhold til sosialt arbeids verdi- og kunnskapsgrunnlag.
 • har kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiver.

Ferdigheter 

 Studenten kan

 • anvende kritisk refleksjon i sosialt arbeid.
 • analysere og drøfte handlingsrom og muligheter i sosialt arbeid. 
 • analysere hvordan ulike teorier bidrar til forståelse av marginaliserende prosesser. 
 • analysere forholdet mellom teori og empiri i vitenskapelige problemstillinger, og reflektere over hvordan ulike epistemologiske perspektiv har betydning for profesjonell praksis.

 Generell kompetanse 

Studenten kan 

 • analysere sentrale sosialfaglige og vitenskapsteoretiske problemstillinger.
 • analysere konsekvenser av marginalisering og utenforskap.  
 • anvende og forholde seg kritisk til ulike teoretiske perspektiver og tilnærminger i sosialt arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er som utgangspunkt hovedspråk i undervisning, men det kan også bli undervist på et annet skandinavisk språk eller på engelsk.

Eksamensspråket er norsk, men studentene har mulighet for å skrive på et skandinavisk språk eller engelsk til skriftlig eksamen.


Undervisning

I emnet vil følgende læringsformer inngå:

 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike studentaktive læringsformer individuelt og i grupper
 • seminarer

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 09.10.2024 09:00 (Utlevering)
11.10.2024 13:00 (Innlevering)
3 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk deltagelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

* Ett skriftlig arbeidskrav.

* Det kreves tilstedeværelse på minimum 70% av all undervisning i emnet.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SSO-3010
 • Tidligere år og semester for dette emnet