vår 2024
SSO-1112 Forebyggende sosialt arbeid og praksis - 30 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i sosialt arbeid, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SSO-1412 Forebyggende sosialt arbeid og praksis 30 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i forebyggende sosialt arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Emnet gir en forståelse av samspillet mellom helseutfordringer, sosiale problemer og levekår i ulike livsfaser. Sentralt i emnet er kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid.

Sentralt i emnet er kommunikasjon og relasjonsarbeid med enkeltindivider, grupper og samarbeidspartnere i feltet.

I emnet inngår 8 uker/240 timer praksis


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om hvilken betydning levekår, klasse, helse, utdanning, arbeid, inkludering og deltakelse har for individ, familie og samfunn.
 • har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid.
 • har bred kunnskap om samspill, kommunikasjons- og relasjonsarbeid.
 • har kunnskap om forebygging og folkehelsearbeid.
 • har kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler, ulike velferdsmodeller og velferdspolitikkens betydning for sosialfaglig profesjonsutøvelse.
 • har kunnskap om samarbeid og samspill mellom offentlig, privat og frivillig sektor.
 • har kunnskap om oppsøkende sosialt arbeid.
 • har kunnskap om kulturelt mangfold med spesielt fokus på urfolksperspektiver.
 • kjenner til betingelser for mestring og utvikling hos barn, unge og voksne.
 • kjenner til betydning av maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver.

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende faglig kunnskap for å fremme mestring og endring.
 • planlegge, koordinere og praktisere oppsøkende sosialt arbeid.
 • reflektere over sammenhengen mellom teori og praksis, samt knytte dette til egen profesjonell yrkesutøvelse.
 • reflektere over hvordan ulike forhold påvirker valg av arbeidsmåter på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.
 • kommunisere og samhandle med ulike brukergrupper.
 • reflektere over sosionomens rolle i systematisk endringsarbeid.
 • anvende veiledning i egen profesjonelle utvikling.
 • reflektere over digitale verktøy som metode i samhandling med ulike brukergrupper.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i kommunikasjon, relasjon og samhandling.
 • har kunnskap om endringsarbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.
 • har kunnskap om betingelser og rammer for profesjonsutøvelse i møte med ulike brukergrupper.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på annet skandinavisk språk eller på engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

 • forelesninger
 • selvstudier  
 • ulike typer studentaktive læringsformer  
 • gruppearbeid
 • praksis

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 05.06.2024–07.06.2024 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 2 Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 3 Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk praksis Godkjent – ikke godkjent
Nærværskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å få godkjent arbeidskrav "Nærværsplikt" kreves minimum 70% nærvær på all undervisningsaktivitet.

I praksis kreves nærvær på minimum 90% jfr. retningslinjer for praksis.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SSO-1112
 • Tidligere år og semester for dette emnet