høst 2024
SSO-1111 Introduksjon til sosialt arbeid som fagfelt og sosionomens yrkesrolle - 30 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i sosialt arbeid, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SSO-1411 Introduksjon til sosialt arbeid som fagfelt og sosionomens yrkesrolle 30 stp

Innhold

I emnet introduseres studentene for sosialt arbeid som fagfelt, og sosionomens yrkesrolle, kunnskapsgrunnlag og rammer for profesjonsutøvelsen.

Studentene får innføring i teoretiske perspektiver, etikk og velferdsforvaltning. Emnet vil gi en introduksjon til kunnskap om og arbeid med sosiale problemer.

Det gis en innføring i grunnleggende akademisk skriving.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten

• har kunnskap om sosialt arbeids historie, tradisjoner og samfunnsoppdrag.

• har kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og arbeidsmåter.

• har kunnskap om sentrale etiske teorier, yrkesetikk og verdigrunnlaget i sosialt arbeid.

• har kunnskap om samfunnsvitenskapelige, juridiske og psykologiske perspektiver med relevans for sosialt arbeid.

• har kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng.

• har kunnskap om kommunikasjons- og relasjonsarbeid i sosialt arbeid.

• har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i velferdsforvaltningen.

• har kunnskap om urfolksperspektiv i nordområder.

• kjenner til erfarings- og brukerkunnskap i sosialt arbeid.

• kjenner til politiske og administrative beslutningsprosesser som er relevante for sosialt arbeids praksis.

• kjenner til lovgivningsprosessen, juridisk metode og rettskildelære, herunder de viktigste lover med relevans for sosialt arbeid.

• kjenner til betydningen av kritisk refleksjon.

• kjenner til grunnleggende akademisk skriving og dokumentasjon

Ferdigheter

Studenten kan

• reflektere over fagets kunnskaps- og verdigrunnlag.

• gjøre rede for ulike perspektiver på sosiale problemer.

• anvende og reflektere over ulike former for kommunikasjon.

• reflektere over velferdsforvaltningens betydning for sosialt arbeids profesjonsutøvelse.

• praktisere grunnleggende normer og regler i akademisk skriving.

Generell kompetanse

Studenten har

• innsikt i betydningen av egen personlige og faglige utvikling for profesjonsutøvelsen.

• kunnskap om teorigrunnlag, verdier og menneskesyn i sosialt arbeid.

• kunnskap om sosialt arbeids rolle og funksjon i velferdssamfunnet.

• kunnskap om perspektiver på og rammer for sosialt arbeids profesjonsutøvelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på annet skandinavisk språk eller på engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

• forelesninger

• selvstudier

• ulike typer studentaktive læringsformer

• gruppearbeid


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 10.12.2024 09:00 (Utlevering)
12.12.2024 09:00 (Innlevering)
2 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 2 Godkjent – ikke godkjent
Nærværskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å få godkjent arbeidskrav "Nærværskrav" kreves minimum 70% nærvær på all undervisningsaktivitet.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Alta |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: SSO-1111
  • Tidligere år og semester for dette emnet