høst 2024
SPL-1001 Plan, kultur og næring - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i engelsk i tillegg til norsk.

I tillegg til ordinær undervisning på campus, tilbys også emnet nettbasert.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SPL-1004 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, del I 10 stp

Innhold

Emnet skal gi en introduksjon til samfunnsvitenskap. Særlig vektlegges introduksjonen av tverrfaglig samfunnsforskning med utgangspunkt i studier av samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet tar utgangspunkt i samfunnsplanlegging som kunnskapsbaserte styringsprosesser basert på politiske målsettinger om fremtidig bærekraftig utvikling av regioner, bysamfunn og andre lokalsamfunn. Emnet undersøker samspillet mellom planlegging, dagligliv og næringsliv og det belyses hvordan planleggere trenger forståelse for, og kompetanse i, kulturelle og næringsrelaterte endringsprosesser for å utøve samfunnsplanlegging og -utvikling i ulike geografiske kontekster

Emnet vil også vise samfunnsplanleggingens utfordringer i møtet med næringslivets markedsorientering. Her legger vi vekt på å belyse planleggingens rolle i næringsmessige strukturendringer og muligheter for å balansere næringsmessige, kulturelle og miljømessige hensyn.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • grunnleggende kunnskap om og forståelse av samfunnsvitenskap og særlig hva tverrfaglig samfunnsforskning går ut på
  • grunnleggende kunnskap om og forståelse av samfunnsplanlegging som virksomhet

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • reflektere faglig omkring sentrale begreper i samfunnsvitenskap og anvende disse i en planleggingskontekst

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Læringsformer og aktiviteter:

Det gis forelesninger (ca. 10 dobbelttimer) og seminarer knyttet til faglig innhold samt lesing og skriving av akademiske tekster, på campus. I tillegg gis dette emnet som et nettbasert tilbud, der forelesninger vil være tilgjengelige via nett.

For studenter som tar dette emnet nettbasert, vil det gis tilbud om fem nettmøter á ca. to timer per gang.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 07.11.2024 09:00 (Utlevering)
14.11.2024 14:00 (Innlevering)
7 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Deltagelse på seminar/nettmøte med innlegg og kommentar, samt innlevering og presentasjon av arbeidskrav. Arbeidskravet gjennomføres som hovedregel i gruppe. For studenter som tar dette emnet nettbasert er individuell gjennomføring mest hensiktsmessig.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonseksamen til studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPL-1001
  • Tidligere år og semester for dette emnet