høst 2024
SPA-1014 Praktisk spansk II - 10 stp

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SPA-1012 Praktisk spansk 10 stp

Innhold

Oppøving av studentenes skriftlige og muntlige ferdigheter gjennom tekstskriving, oversettelse av korte tekster fra norsk til spansk, dialoger og muntlige innlegg om både dagligdagse og samfunnsmessige temaer. Etter gjennomføring av kurset skal studentene være i stand til å produsere spanske tekster strukturert med diskursive markører. Oppøving av lytte- og leseforståelse inngår også i emnet.

For studenter som ikke kan møte opp til fysisk undervisning, så tilbys det digitalt materiale på Canvas og veiledning på Zoom (hvis nødvendig).


Anbefalte forkunnskaper

SPA-1013 Praktisk spansk I

Hva lærer du

Etter bestått emnet har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • bruken av fortidsformene av konjunktiv i hoved- og leddsetninger
 • indirekte tale i preteritum og i konjunktiv
 • forandringsverb og fordypning i verbene ser og estar
 • verbalperifraser og forskjellige konstruksjoner med infinitiv, gerundium og partisipp
 • forskjeller mellom de vanligste preposisjonene
 • orddanning og ordforråd tilknyttet de viktigste sosiale temaer og problemer i det norske og det spanske samfunnet

Ferdigheter

Studenten har:

 • forbedret sine skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk
 • økt sitt ordforråd og styrket sin kunnskap i spansk grammatikk
 • videreutviklet sine kunnskaper om viktige forskjeller i norsk og spansk uttrykksmåte
 • blitt vant til å utforme og organisere tekster med leddsetninger og forskjellige adverbialer som strukturerer informasjonen

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Hovedsakelig spansk, med norsk som hjelpespråk.

Eksamensspråk: Spansk.


Undervisning

Undervisningen består av seminarer og tilbys både fysisk på campus og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp). Studentene må jobbe aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:
Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 13.11.2024 09:00 (Utlevering)
13.11.2024 13:00 (Innlevering)
0/1 4 Timer A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 7 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig grammatikkprøve i timen Godkjent – ikke godkjent
Muntlig prøve Godkjent – ikke godkjent
Hjemmeoppgave 1 Godkjent – ikke godkjent
Hjemmeoppgave 2 Godkjent – ikke godkjent
Hjemmeoppgave 3 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Én prøve i grammatikk i timen
 • Én muntlig presentasjon på 5-10 minutter
 • Tre skriftlige hjemmeoppgaver som skal innleveres til fastsatt frist.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen skal være i form av en video på ca. 7 minutter.

Endelig karakter i emnet består av en samlet vurdering, hvor digital muntlig eksamen er justerende for skriftlig karakter, og det er mulig å justere opp eller ned med én karakter.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-1014
 • Tidligere år og semester for dette emnet