vår 2024
SOK-2030 Næringsøkonomi og konkurransestrategi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SØ-105 Makroøkonomi 5 stp
SØ-103 Anvendt økonomi 5 stp
SØ-201 Samfunnsøkonomi mellomfagstillegg 10 stp
SØ-221 Samfunnsøkonomi fullt mellomfag 10 stp
BED-3014 Konkurransestrategi 10 stp

Innhold

En grunnleggende forståelse av hvordan markeder og bransjer fungerer er viktig kunnskap både for bedrifter som skal utforme en strategi for å overleve og tjene penger i markedet, og for myndigheter som skal påse at markedene fungerer på en god måte sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Kurset tar blant annet for seg bedriftenes valg av strategi når de skal forholde seg til andre aktører: leverandører, kunder, konkurrenter og myndigheter.

Python brukes som verktøy i kurset


Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten...

 • har bred kunnskap om hvordan næringsøkonomisk analyse kan benyttes for å analysere strategisk interaksjon mellom bedrifter
 • har bred kunnskap om grunnleggende teknikker i næringsøkonomisk analyse
 • har kunnskap om anvendes og løsningskonsepter fra spillteori
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor næringsøkonomi og konkurransestrategi
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor næringsøkonomisk analyse
 • kjenner til næringsøkonomiens og konkurransestrategiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

FERDIGHETER

Kandidaten...

 • kan anvende næringsøkonomiske modeller på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg, for eksempel:
  • kan analyser konkurranseforhold og øvrige rammebetingelser som påvirker bedrifters tilpasning og likevekt i markedet, hvilke elementer som påvirker bedrifters valg av strategier i forhold til ulike andre aktører (herunder leverandører, kunder, konkurrenter og myndigheter)
  • kan vurdere hvordan bedrifter strategisk kan opptre i markeder for å oppnå konkurransefordeler og/eller redusert konkurranse
  • kan redegjøre for hvordan ulike former for nærings- og konkurransepolitikk kan påvirke bedrifters atferd, samt kan utvikle en strategi tilpasset bedriftens posisjon i markedet og de konkurranseforhold bedriftens opererer under.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor næringsøkonomisk analyse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling innenfor næringsøkonomi og konkurransestrategi.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, for eksempel grafisk illustrasjon og enklere matematisk analyse, for å analysere grunnleggende konkurransestrategiske problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten...

 • har kunnskap om relevante problemstillinger innenfor næringsøkonomien.
 • har generell kunnskap over feltet konkurransestrategi og kan bidra til å utforme en strategi for bedriften som er tilpasset både markedssituasjon og konkurranseforhold som bedriften står overfor.
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor næringsøkonomisk analyse alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan presentere sentrale teori i faget, næringsøkonomiske problemstillinger og løsninger på disse både i grafisk, matematisk og muntlig form.
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor næringsøkonomisk analyse og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor næringsøkonomisk forskning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminar, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger, med fokus på problembasert læringsmetode. Studentene må påregne å delta i obligatorisk gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 16.05.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å få mappen vurdert må studenter bestå et arbeidskrav i form av en muntlig presentasjon

Mer info om mappevurdering

Mappen består av to skriftlige oppgaver som besvares gjennom semesteret.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOK-2030
 • Tidligere år og semester for dette emnet