vår 2024
SOK-2012 Økonomiske insentiver - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOK-2001 Strategisk atferd 10 stp
SOK-2004 Risk and incentives 10 stp

Innhold

I dette faget lærer studenten å forstå hvordan mennesker responderer på insentiver i enkle strategiske situasjoner. Faget tar utgangspunkt i adferdsøkonomiske teorier for hvordan menneskelig tenkning og adferd i noen situasjoner systematisk avviker ifra det rasjonelle på predikerbare måter. Vi ser også på forståelse av rettferdighet, forholdet mellom nytte i nåtid og fremtid, og, klassiske biaser i beslutningstaking. Videre diskuteres det hvordan økonomiske eksperimenter brukes til å kartlegge menneskelig adferd. Faget har tre deler. Del en utvikler forståelse for rasjonalitet og brudd på rasjonalitet. Del to tar for seg ett sett med teorier og funn som kategoriserer systematiske brudd på rasjonalitet. Del tre tar for seg eksperimentell økonomi.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har bred kunnskap om adferdsøkonomi
 • har bred kunnskap om grunnleggende teknikker til å analysere adferdsendring
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor samfunnsøkonomiske eksperimenter og adferdsøkonomiske studier av insentiver
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor adferdsøkonomi ved å bruke egnede kilder
 • kjenner til adferdsøkonomien og den eksperimentelle økonomiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan anvende adferdsøkonomiske modeller på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg, for eksempel: forklare hva som er sentrale elementer i en analyse av hvordan mennesker responderer på insentiver
 • kan kritisk vurdere bruk av ulike løsningsbegreper for ulike situasjoner hvor beslutninger tas
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor grunnleggende adferdsøkonomisk analyse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til praktiske problemstillinger innenfor adferdsøkonomi
 • kan designe et enkelt eksperiment med bruk av kontrollgrupper

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan redegjøre for systematiske forskjeller mellom rasjonell adferd og observert adferd
 • kan planlegge og gjennomføre et enkelt eksperiment som belyser ett adferdsøkonomisk spørsmål
 • kan utveksle synspunkter på adferdsøkonomiske problemstillinger med andre med lignende fag bakgrunn

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 21.05.2024–27.05.2024 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen teller 100%

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOK-2012
 • Tidligere år og semester for dette emnet