høst 2024
SOK-2009 Økonomi, statistikk og programmering - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7 stp
BED-2011NETT Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7 stp

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i statistikk og programmering, med vekt på økonomiske problemstillinger. Det vil bli gitt en innføring i hvordan en samler inn, behandler, analysere og tolker data.

Hva lærer du

Emnet gir en grunnleggende innføring i statistisk tenkning og problemløsning. Statistikk er en fundamental del av den vitenskapelige beslutningsprosessen og er et essensielt metodisk verktøy for å kunne fatte riktige beslutninger basert på data og analyse.

Emnet gir en grunnleggende innføring i statistikk og programmering, med vekt på økonomiske problemstillinger. Det vil bli gitt en innføring i hvordan en samler inn, behandler, analysere og tolker data.

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap i grunnleggende statistikk
 • har kunnskap i hvilke aktuelle økonomiske problemstillinger som den statistiske metoden kan belyse
 • har forståelse for at problemstilling og data legger føringer på valg av metodisk tilnærming
 • har kunnskap om kvalitativ og kvantitativ datainnsamling og databehandling
 • har kunnskap om univariat og multivariat analyse
 • har kunnskap om etiske retningslinjer om sannferdig statistisk analyse

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan oppsummere data både grafisk og med deskriptiv statistikk, og vurdere sammenhengene mellom disse
 • er i stand til å identifisere kilder til variasjon og effekten av disse på statistiske analyser
 • behersker relevant dataverktøy for å kunne analysere data
 • kan bruke statistisk interferens til hypotesetesting og beregning av konfidensintervall
 • kan gjennomføre en analyse med multivariabel regresjon

Kompetanse

Kandidaten:

 • er i stand til å utforme problemstillinger som lar seg løse ved hjelp av statistikk metoder
 • kan anvende statistisk metode for å gi svar på problemstillinger innenfor det økonomisk fagområdet
 • er i stand til å kritisk vurdere statistiske resultater publisert i media, og vurdere om resultatene er rimelige ut fra studiet og den gjennomførte analysen
 • behersker dataverktøy for analyse av kvantitative data
 • kan trekke konklusjoner basert på resultater fra statistiske analyser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset vil i stor grad benytte «omvendt klasserom», altså at forelesninger i hovedsak gis som videoforelesninger.

Videoforelesningene vil både være lokalt produsert og fra DataCamp (www.datacamp.com).

Klasseromsundervisningen og seminarer vil brukes til å arbeide med problemstillinger og gjennomgang av disse.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 04.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Emnet har to arbeidskrav, en gruppe presentasjon og et individuelt arbeidskrav. Begge må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Det individuelle består av gjennomføring av datacamp modulene tilknyttet emnet:

 • Introduction to Data in R
 • Exploratory Data Analysis in R
 • Introduction to Statistics in R
 • Correlation and Regression in R
 • Sampling in R
 • Hypothesis Testing in R
 • Foundations of Inference
 • Inference for Numerical Data in R
 • Introduction to Regression in R (- logistic regression)
 • Intermediate Regression in R (- logistic regression)
 • Inference for Linear Regression in R
 • Introduction to Statistical Modeling in R
 • Intermediate Statistical Modeling in R
 • Modeling with Data in the Tidyverse
 • Foundations of Probability in R
 • Probability Puzzles in R

Gruppe presentasjonen består av å presentere gruppeprosjektet før endelig innlevering. Her får studentene tilbakemelding på prosjektoppgaven før endelig innlevering.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Mer info om mappevurdering

Eksamen består av en mappe. Mappen består av flere skriftlige innleveringer. Innleveringsoppgavene må skrives individuelt, dersom ikke annet angis.

Kontinuasjonseksamen

Det er arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOK-2009
 • Tidligere år og semester for dette emnet