vår 2024
SOK-1002NETT Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men for å kunne ta dette emnet bør du ha kunnskaper tilsvarende BED-1007/BED-1007NETT Matematikk for økonomer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: For å kunne ta dette emnet bør du ha kunnskaper tilsvarende BED-1007 Matematikk for økonomer. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser 10 stp

Innhold

Dette er et grunnleggende kurs i mikroøkonomi som begynner på et elementært nivå der begrep og prinsipper fra faget forklares på en intuitiv måte og ved hjelp av grafisk fremstilling. Deretter gis en innføring i bruk av de redskapene som er ofte brukt i formell mikroøkonomisk analyse. Blant problemstillingene finner man konsumentenes atferd og etterspørselsforhold, produksjonsteori og markedsforhold som frikonkurranse og monopol. Offentlige markedsinngrep, som f. eks. avgifter og subsidier, studeres også. Man drøfter i tillegg sentrale begrep fra velferdsøkonomi som for eksempel avveiningen mellom effektivitet og fordeling i en økonomi.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om produksjons-, konsument- og markedsteori.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor mikroøkonomiske teorier om konsumvalg og produksjonsvalg.
 • Kan oppdatere sinn kunnskap innenfor mikroøkonomisk teori om konsum- og produksjonsvalg.
 • Kjenner til mikroøkonomiens historie, trandisjoner, egenart og plass i samfunnet.

FERDIGHETER

Kandidaten:

Kan anvende mikroøkonomisk teori på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg. Herunder gi en teoretisk og analytisk beskrivelse av og begrunnelse for:

 • hvordan nyttemaksimerende konsumenter og profittmaksimerende produsenter fatter optimale beslutninger under forskjellige former for markedsforutsetninger
 • grunnleggende velferdsteoretiske konsepter herunder: hvordan markedsmekanismer kan skape en effektiv tildelning av resurser under fullkommen konkurranse, hvordan effekter markedsmakt og markedsimperfeksjoner har på velferdsnivået og hvordan reguleringer kan påvirke tilpassinger og det velferdsøkonomiske resultatet.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor grunnleggende mikroøkonomi og justere denne under veiledning.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling innenfor grunnleggende mikroøkonomisk teori for konsumpsjonsvalg under fullkommen konkurranse og produksjonsvalg under fullkommen konkurranse og monopol.
 • Kan anvende relevante faglige verktøy, for eksempel grafisk illustrasjon og enklere matematisk analyse, for å analysere grunnleggende mikroøkonomiske problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • Har kunnskap om relevante mikroøkonomiske problemstillinger knyttet til konsum-, produksjon og markedsteori.
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter og benytte mikroøkonomisk analyse som beslutningsgrunnlag som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan formidle sentrale mikroøkonomiske teorier, mikroøkonomiske problemstillinger. Ha evne til å synliggjøre problemstillingen og løsningen både i grafisk, analytisk og i muntlig form.
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor mikroøkonomisk teori og analyse og delta i diskusjoner og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor mikroøkonomisk forskning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er et nettstudium og Canvasrommet for emnet er et digitalt klasserom og studentene har et eget ansvar for å gjøre seg godt kjent med rommet og det tilhørende pensum.

Canvasrommet har et læringsdesign som inneholder læringsvideoer, arbeidskompendier, oppgaver, prøveeksamen, oppgavegjennomgangsvideoer og audiopodkaster som asynkrone lærings- og veiledningsressurser.

Det gjennomføres i tillegg fortløpende webinarer av teori- og problemløsning, disse har synkron tilbakemelding og opptak av disse blir tilgjengeliggjort via læringsplattformen Canvas.

Emnet organiseres i tematiske moduler der alle moduler har omtrent samme læringsdesign.

Deltakelse på emnet forutsetter at studentene har tilgang til pc, kunnskap om grunnleggende programvare og tilgang til internett.

Arbeidsformen er individuelt arbeid. Det legges vekt på fortløpende prosessuell læring og formativ tilbakemelding gis i webinarer på oppgaver.

Det stimuleres til og anbefales at studenter jobber sammen i grupper (studiesirkler) når det er mulig.

Webinarer streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 30.05.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Skriftlig innleveringsoppgave basert på pensum og progresjon ved innleveringsfrist

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. For å få avlegge kontinuasjonseksamen i emnet er det en forutsetning at arbeidskravene er godkjente. Kontinuasjons og utsatt eksamen arrangeres i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOK-1002NETT
 • Tidligere år og semester for dette emnet