høst 2023
SOA-3012 Monografikurs - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i sosialantropologi.

Emnet kan tas som enkeltemne, dersom studenten har oppnådd bachelorgrad i sosialantropologi eller har tilsvarende fordypning i sosialantropologi.

Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk, samt gode skriftlige ferdigheter i norsk språk.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi på minimum 80 studiepoeng. Det kreves at minst 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). Det stilles et faglig minstekrav for opptak om karakteren C i snitt (2,5), Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag. For SOA-2004 eller SOA-2002 eller tilsvarende kreves karakteren C eller bedre.

Innhold

Emnet retter seg mot ulike typer antropologiske monografier og handler om hvordan antropologiske monografier er bygd opp omkring feltarbeid, funn og analyser. Vi skiller her mellom aktørorientering, handlingsorientering og strukturorientering i feltarbeidsbaserte framstillinger. Kortere feltarbeidsbaserte artikler inngår også i kurslitteraturen.

Anbefalte forkunnskaper

SOA-2003 Kunnskapsproduksjon og metode, SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten skal:

  • Ha oversikt over ulike måter å framstille sammenhenger mellom empiri, metode og teori i sosialantropologiske monografier.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • reflektere over oppbygning av antropologiske monografier.
  • Identifisere og definere antropologiske data.

Kompetanse

Studenten skal:

  • Være i stand til å diskutere monografiers relevans for ens eget masterprosjekt.
  • Evne til å diskutere sammenhenger mellom feltarbeid, deltakende observasjon og framstillingsformer i sosialantropologiske monografier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på engelsk og norsk.

Undervisning

Det gis ca. 10 dobbeltimer med forelesninger og seminarer.

På slutten av semesteret vil en del forelesninger bli gitt i seminarform og bli knyttet opp mot prosjektutforming av studentenes egne masterprosjekter, som går parallelt med dette kurset.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 04.10.2023 09:00 (Utlevering)
18.10.2023 14:00 (Innlevering)
2 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk fremlegg på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOA-3012
  • Tidligere år og semester for dette emnet