høst 2024
SOA-3012 Monografikurs - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i sosialantropologi.

Emnet kan tas som enkeltemne, dersom studenten har oppnådd bachelorgrad i sosialantropologi eller har tilsvarende fordypning i sosialantropologi.

Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk, samt gode skriftlige ferdigheter i norsk språk.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi på minimum 80 studiepoeng. Det kreves at minst 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). Det stilles et faglig minstekrav for opptak om karakteren C i snitt (2,5), Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag. For SOA-2004 eller SOA-2002 eller tilsvarende kreves karakteren C eller bedre.

Innhold

Monografien, den holistiske framstilling av det antropologiske studiet, har lenge vært idealet for antropologisk kunnskapsproduksjon og formidling. I dette emnet skal vi se nærmere på monografien. Vi skal dyp-lese, diskutere, analysere og sammenligne to utvalgte monografier, for å identifisere forskjellige antropologiske metoder, forskjellige etnografiske skrive praksiser og analyser av empiri. Feltarbeid, etnografi og antropologisk kunnskap vil være sentrale temaer i kurset.

I kurset inngår en ekskursjon sammen med masterstudentene i visuell antropologi. Deler av kurset samkjøres med disse studentene.


Anbefalte forkunnskaper

SOA-2003 Kunnskapsproduksjon og metode, SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskap 

Studenten skal: 

  • Ha oversikt over ulike måter å framstille sammenhenger mellom empiri, metode og teori i sosialantropologiske monografier

Ferdigheter 

Studenten skal kunne: 

  • reflektere over oppbygning av antropologiske monografier. 
  • Identifisere og definere antropologiske data. 

Kompetanse

Studenten skal:

  • Være i stand til å diskutere monografiers relevans for ens eget masterprosjekt. 
  • Evne til å diskutere sammenhenger mellom feltarbeid, deltakende observasjon og framstillingsformer i sosialantropologiske monografier. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på engelsk og norsk.

Undervisning

Det gis ca. 10 dobbeltimer med forelesninger og seminarer.

På slutten av semesteret vil en del forelesninger bli gitt i seminarform og bli knyttet opp mot prosjektutforming av studentenes egne masterprosjekter, som går parallelt med dette kurset.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 02.10.2024 09:00 (Utlevering)
16.10.2024 14:00 (Innlevering)
2 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering av analyse av to monografier Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk deltagelse på ekskursjon. Presentasjon av funn fra ekskursjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOA-3012
  • Tidligere år og semester for dette emnet