høst 2024
SOA-3002 Prosjektutforming - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i sosialantropologi.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi på minimum 80 studiepoeng. Det kreves at minst 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). Det stilles et faglig minstekrav for opptak om karakteren C i snitt (2,5), Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag. For SOA-2004 eller SOA-2002 eller tilsvarende kreves karakteren C eller bedre. (jfr. opptakskrav for masterprogrammet i sosialantropologi).

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOA-3002 Prosjektutforming 10 stp

Innhold

Prosjektutformingsseminaret skal forberede studenten til å gjennomføre et godt antropologisk feltarbeid.

Emnet i prosjektutforming består av en seminarrekke der prosjektbeskrivelsen til master-oppgaven uformes. Gjennom seminarene skal vi sikre at prosjektet er godt teoretiske forankret i faget, har klare problemstillinger og er gjennomførbart m.h.t. operasjonalisering av data, tilgjengelighet til felten, ivaretakelse av etiske hensyn, og realistisk tidsbruk i forhold til studiets samlede lengde. 

Seminaret gir den enkelte deltager anledning til å legge frem sine planer etter hvert som de utvikles, får dem gjennomdrøftet, og delta i kritiske og konstruktive diskusjoner av medstudenters prosjektplaner. 

Emnet inneholder også et obligatorisk sikkerhetskurs med førstehjelpskurs.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha

 • kunnskap om trinnene i forskningsprosessen, fra problemformulering, operasjonalisering, datainnsamling, analyse, til sluttprodukt i form av en akademisk tekst
 • kjennskap til, samt være reflektert i forhold til etiske retningslinjer i forhold til bruk av metode, oppbevaring av data og bruk av data i analyse. Jamfør NSD-registrering.
 • kunne vurdere formidling av forskningsresultater i akademiske tekster

Ferdigheter

Studenten skal

 • kjenne til sentrale antropologiske metoder som er relevant for den planlagte datainnsamling
 • kunne anvende metodiske verktøy som: deltagende observasjon, intervju og bruk av nøkkelinformanter, samt bruk av skriftlige kilder.

Kompetanse

Studenten skal

 • på selvstendig grunnlag kunne formulere problemstillinger, analysere, planlegge et realistisk arbeidsprogram, budsjettering og praktisk tilrettelegging av et forskningsprosjekt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av 2-3 forelesninger og 3 dagsseminarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 27.11.2024 14:00 (Innlevering) 1 Semester Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
Sikkerhetskurs Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Det er obligatorisk oppmøte på minimum 75% av undervisningen på emnet.
 • En prosjektskisse på ca 5 sider leveres inn i midten av semesteret. Obligatorisk presentasjon på seminar og muntlig tilbakemelding med faglærer.
 • Studenten skal ha gjennomført og fått godkjent sikkerhetskurset (2 dager).

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOA-3002
 • Tidligere år og semester for dette emnet