Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2024

SOA-3002 Prosjektutforming - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i sosialantropologi.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

SOA-3002 Prosjektutforming 10 stp

Innhold

Prosjektutformingsseminaret skal forberede studenten til å gjennomføre et godt antropologisk feltarbeid.

Emnet i prosjektutforming består av en seminarrekke der prosjektbeskrivelsen til master-oppgaven uformes. Gjennom seminarene skal vi sikre at prosjektet er godt teoretiske forankret i faget, har klare problemstillinger og er gjennomførbart m.h.t. operasjonalisering av data, tilgjengelighet til felten, ivaretakelse av etiske hensyn, og realistisk tidsbruk i forhold til studiets samlede lengde. 

Seminaret gir den enkelte deltager anledning til å legge frem sine planer etter hvert som de utvikles, får dem gjennomdrøftet, og delta i kritiske og konstruktive diskusjoner av medstudenters prosjektplaner. 

Emnet inneholder også et obligatorisk sikkerhetskurs med førstehjelpskurs.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi på minimum 80 studiepoeng. Det kreves at minst 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). Det stilles et faglig minstekrav for opptak om karakteren C i snitt (2,5), Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag. For SOA-2004 eller SOA-2002 eller tilsvarende kreves karakteren C eller bedre. (jfr. opptakskrav for masterprogrammet i sosialantropologi).

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha

Ferdigheter

Studenten skal

Kompetanse

Studenten skal


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av 2-3 forelesninger og 3 dagsseminarer.