vår 2023
SAM-1035 Samisk som fremmedspråk: Lesing og skriftlig kommunikasjon - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk. Det kan tas som enkeltemne dersom kravet til forkunnskaper er oppfylt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Emnet SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 (10 stp).

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Kurset gir en innføring i samisk litteraturhistorie. Studentene skal studere et utvalg av nordsamiskspråklige tekster, både skjønn- og faglitterære. i forhold til tematikk, innhold og kontekst.

Lesing av og diskusjon om tekstene skal også styrke studentenes språklige ferdigheter

Emnet legger vekt på følgende to hovedområder:

Lesing

I løpet av kurset skal studenten lese ulike typer autentiske tekster, som sakprosa og skjønnlitterære tekster.

Skriftlig kommunikasjon

Studenten får øve seg skriftlig på ulike tekstsjangere

Temaer, ordforråd:

 • samiske samfunn og kultur
 • hverdagsliv
 • romaner, noveller, fortellinger, eventyr og dikt

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kjennskap til nordsamisk litteraturhistorie
 • lest hele eller deler av litterære verk på nordsamisk
 • kjennskap til de grunnleggende trekk i litterær analyse

Ferdigheter

Studenten:

 • har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i nordsamisk
 • har tilegnet seg ordforråd for å kunne delta i samtaler om forskjellige temaer fra dagliglivet
 • kan ha dialog om og disktuere litteratur på nordsamisk
 • lært å lese og fortolke litterære verk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er samisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid. Studentene må arbeide regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning og oversettelser. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emnern evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 04.05.2023 09:00 (Utlevering)
22.05.2023 14:00 (Innlevering)
2 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • to skriftlige obligatoriske oppgaver til fastsatte frister

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1035
 • Tidligere år og semester for dette emnet