høst 2024
SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden og årsstudiet i nordsamisk på morsmålsnivå og i Lektor i språk og samfunnsfag for trinn 8-13 med nordsamisk på morsmålsnivå som masterfag/fag 1 og fag 2. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå.

Søknadskoden er: 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Språkstrukturen i nordsamisk 10 stp
SAMGFS Samisk grunnfag deleksamen språk 10 stp

Innhold

Emnet skal gi en grunnleggende introduksjon til studier i allmenn og samisk lingvistikk, spesielt nordsamisk fonologi, morfologi og syntaks. Studiet av fonologi er framfor alt knyttet til foneminventar, fonotaks og fonologiske prosesser. Innenfor morfologi vektlegges stammeklasser, bøyningsmønstre og ordavledning. I syntaks lærer man grunnleggende setningsanalyse. Disse områdene knyttes opp mot normert nordsamisk ortografi og generelle retningslinjer for skriving.

Hva lærer du

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

 • den grunnleggende strukturen i nordsamisk i tilknytning til fonologi:
  • nordsamiske språklyder (vokaler og konsonanter) og deres egenskaper
  • trykk og fonotaktiske posisjoner
  • fonologiske prosesser: stadieveksling, vokalveksling, diftongforenkling, sluttkonsonantveksling, allegro-forkortning
  • forskjeller i vestlig og østlig nordsamisk fonologi
 • den grunnleggende strukturen i nordsamisk i tilknytning til morfologi:
  • ordenes oppbygning
  • ordbøying
  • ordavledning, spesielt verb og adjektiv
 • den grunnleggende strukturen i nordsamisk i tilknytning til syntaks:
  • setningsledd, funksjoner og kasusbruk
  • nomenfraser, verbfraser og adposisjonsfraser
  • hovedsetninger og leddsetninger, både finitte og infinitte
 • hvordan det normerte skriftspråket skiller seg fra ditt eget muntlige språk
 • hvordan språkteknologiske ressurser og verktøy utvikles og kan være nyttig i språklig arbeid

Ferdigheter

Du kan:

 • analysere aspekter av språket og redegjøre for dette ved hjelp av fagterminologi innen lingvistikk
 • beherske nordsamisk ortografi i teori og praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeider. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 27.11.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig øving 1 Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig øving 2 Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig øving 3 Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • ​ 3 obligatoriske skriftlige øvinger og en muntlig presentasjon

​Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1010
 • Tidligere år og semester for dette emnet