høst 2023
RUS-3114 Russisk litteratur på film og fjernsyn - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergraden i russisk og kan tas som valgemne av studenter på masterstudiet i russlandsstudier. Emnet kan også tas som enkeltemne av studenter som fyller opptakskravet til master i russisk språk og litteratur eller tilsvarende.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad i russisk språk og litteratur, russlandsstudier, eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i studieretningsfaget, med 60 stp. på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt i bachelorgraden tilsvarende C eller bedre. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet tar for seg Russisk skjønnlitteratur og tilpasninger av denne til film, fjernsyn og andre media. I tråd med Peeter Torop's "Total'nyi perevod / Translation Galore" (Tartu 1995), behandles tilpasninger av litteratur til skjerm og lerret som en form for oversettelse. Ulike versjoner av oversettelses- og tilpasningsstrategier vil bli illustrert og diskutert, primært basert på (men ikke begrenset til) Fedor Dostoevskijs "Brødrene Karamazov", Boris Pasternaks "Dr Zhivago", Andrei Platonovs "Reka Potudan'" og Boris Akunins "Turkish Gambit". Hovedvekten i analysen av materialet vil ligge på fordeler og ulemper ved oversettelsene til visuelle medier. Ulike tilpasninger av samme verk, laget både i og utenfor Russland, utgjør derfor en viktig del av materialet og det legges vekt på å sammenligne og kontrastere insider- og outsiderperspektiver. På grunnlag av solid kjennskap til kildetekstene vil studentene identifisere, vurdere, sammenligne og, om de ønsker, utvikle ulike måter å tilpasse disse tekstene til i ulike media.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • Dybdeinnsikt i de aktuelle russiske litterære verkene.
 • Dybdeinnsikt i aktuelle oversettelser av disse til andre medier i komparativt perspektiv.
 • Dybdeinnsikt i verkenes litteratur- og kulturhistoriske kontekst.

Ferdigheter

Du kan:

 • Beherske teoretisk tilnærming til filmadapsjoner av litterære verker generelt og russiske litterære verker spesielt.
 • Arbeide selvstendig med russiskspråklige tekster (litterære og visuelle) av tildels høy vanskelighetsgrad.
 • formidle faglig innhold muntlig og skriftlig på faglig høyt nivå.
 • gjøre tekstanalytisk, litteraturhistorisk og grunnleggende filmanalytisk arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen gis på russisk, norsk og engelsk. Eksamensspråk er russisk og norsk.

Undervisning

Undervisning gis i form av forelesninger og seminarer. Filmklipp og korte utdrag vil inngå i undervisningen. Det vil bli organisert noen felles filmvisninger for studentene og tilrettelagt for at studentene selv kan organisere fellesvisninger. Forøvrig forutsettes det at studentene tilegner seg både skriftlig og visuelt materiale på egenhånd.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 1 Semester A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
15-minutters presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70% oppmøte på undervisningen.
 • En 15-minutters presentasjon (med 10 minutter påfølgende diskusjon) i løpet av undervisningssemesteret.

Mer info om vurderingsform oppgave

Oppgaven skal være på maks 15 standardsider. Det tilbys 1 time individuell veiledning.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-3114
 • Tidligere år og semester for dette emnet