høst 2024
REL-3057 Fordypning i religionsvitenskap 3 - 10 stp

Emnetype

Emnet er anbefalt for studenter på masterprogram i religionsvitenskap og for studenter på lektorutdanning 8-13 med religionsvitenskap som fag 1. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Samme opptakskrav som ved opptak til master i religionsvitenskap.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet gir deg anledning til fordypning i et religionsvitenskapelig tema knyttet til et forskningsfelt som instituttets fagansatte arbeider med. Valg av tema gjøres i samråd med veileder. Gjennom emnet får du formulere ditt eget fokus, finne ditt eget pensum, lese deg opp på forskningen på det valgte feltet og skrive et essay om det.

Aktuelle fordypningsfelt vil variere noe fra semester til semester, men inkluderer blant annet:

Religiøse retninger: Kristendom, hinduisme, buddhisme, samisk samtidsreligion og annen urfolksreligion, nyreligiøsitet, antikkens religioner.

Tematisk fokus: Religion og politikk, media, populærkultur, kjønn, mangfold, musikk, drømmer, natur og klima, vitenskap, økonomi, profesjonsutøvelse, kropp og materialitet, lidelse og det ondes problem, det hellige, estetisk erfaring, mystikk.

Faglige tilnærminger: Etnografiske studier, historiske studier, dokumentanalyse, mediastudier, filologiske metoder, tekstfortolkning, kognitiv religionsvitenskap, digital humaniora, fenomenologi, hermeneutikk, religionsfilosofi, diskursanalyse.

Det tilbys flere fordypningsemner på 2000- og 3000-nivå. For hvert emne du tar må du, i samråd med veileder, velge et nytt tema og nytt pensum. Du kan enten velge nært beslektede tema og slik bygge spesialistkompetanse på et felt du er særlig interessert i, eller utforske forskjellige tema og slik tilegne deg større faglig bredde.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • forskningshistorien og empiriske funn på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt
 • aktuelle problemstillinger på et avgrenset religionsvitenskapelig forskingsfelt
 • sentrale teorier og metoder på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for forskningshistorien, empiriske funn og aktulle problemstillinger på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt
 • presentere og reflektere kritisk over sentrale teorier og metoder på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt
 • skrive et faglig essay som presenterer aktuelle forhold på et avgrenset forskningsfelt

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamnesspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Undervisningen består av cirka 10 timer seminar om ulike steg i forskningsprosessen, skriving og formalia (deriblant bruk av kilder og referanser, sjangerkrav og forskningsetikk). Seminaret omfatter arbeid med, presentasjoner av og tilbakemelding på utkast til ulike deler av essayet. Det forutsettes aktiv studentdeltagelse.

I tillegg gis det veiledning om temaet man har valgt, individuelt eller i grupper, til sammen cirka 10 timer i løpet av semesteret.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 22.11.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Oppgaver, med gitte frister, blir nærmere spesifisert av faglærer ved semesterstart.

Mer info om vurderingsform oppgave

Én oppgave på til sammen ca. 6000 ord (tilsvarer ca. 15 sider) leveres mot slutten av semesteret.

Selvvalgt pensum ca. 1000 sider. Godkjennes normalt av veileder senest en måned etter semesterstart.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-3057
 • Tidligere år og semester for dette emnet