høst 2024
REL-3054 Metode- og analysestrategier 2 - 10 stp

Emnetype

Emnet er anbefalt for studenter på masterprogram i religionsvitenskap og for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskrav for masternivå innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Samme opptakskrav som ved opptak til masterprogram i religionsvitenskap.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

REL-3050 Vitenskapsteori 10 stp
REL-3050 Teori og metode III 10 stp

Innhold

Dette emnet handler om religionsvitenskapens rammer og redskaper. I samråd med veileder får du velge teorier og metoder du vil fordype deg i. Gjennom emnet får du dermed lese deg opp på aktuelle teori- og metodefelt, gjøre praktiske metodeøvelser, og samle tekster fra alt dette i en mappe som leveres ved semesterslutt.

Kunnskapene og ferdighetene du tilegner deg vil være relevante for masteroppgaven din.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har fordypet kunnskap om:

 • utvalgte religionsvitenskapelige teorier
 • utvalgte religionsvitenskapelige metoder
 • det kritiske forholdet mellom religionsvitenskapelige teorier, metoder og empiri

Ferdigheter

Studenten kan:

 • presentere og reflektere kritisk over utvalgte religionsvitenskapelige teorier
 • benytte utvalgte religionsvitenskapelige metoder

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamnesspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Undervisningen består av cirka 8 timer seminar om religionsvitenskapens teorier og metoder. I seminaret presenteres og kommenteres utkast til mappens tekster. Metodeøvelser kan også inngå i seminaret. Det forutsettes aktiv studentdeltagelse.

I tillegg gis det veiledning om teori- og metodefeltet man velger å fordype seg i, individuelt eller i grupper, til sammen cirka 12 timer i løpet av semesteret.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Mappevurdering 20.11.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

En aktuell teori eller et teorifelt Godkjent – ikke godkjent
Metodeøvelser Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Oppgaver, med gitte frister, blir nærmere spesifisert av faglærer ved semesterstart.

Godkjent arbeidskrav fra tidligere semester er ikke gyldig. Ved ny oppmelding til emnet må studenten gjennomføre arbeidskravet på nytt.


Mer info om mappevurdering

Mappen skal inneholde:

 • et kort essay på til sammen ca. 2000 ord (tilsvarer ca. 5 sider) om en aktuell teori eller et teorifelt
 • to rapporter, hver på ca. 1500 ord (tilsvarer ca. 4 sider), fra to metodeøvelser, samt materialet som ble skapt og samlet inn gjennom disse øvelsene

De tre oppgavene i mappen bearbeides videre etter tilbakemelding fra faglærer. Mappen leveres inn på gitt dato i slutten av semesteret.

Selvvalgt pensum ca. 1000 sider. Godkjennes normalt av veileder senest en måned etter semesterstart.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen kan justere resultatet én karakter opp eller ned.

Kontinuasjonseksamen

Det er ikke anledning til å ta kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-3054
 • Tidligere år og semester for dette emnet