høst 2024
RAD-2130 MR - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern, RAD-1120 Anatomi og fysiologi, RAD-1130 Strålefysikk og bildebehandling, RAD-1150 Praktisk radiografi 1-konvensjonell røntgen og CT

Innhold

Emnet omhandler kunnskaper som må ligge til grunn for å utøve radiografens funksjon på MR laboratorium.

Hva lærer du

Kunnskap

 • har kunnskap om apparatlære knyttet til MR
 • har bred kunnskap om sikkerhet tilknyttet MR
 • kan gjøre rede for bildeannelse og forklare grunnleggende pulssekvenser innen MR
 • kan gjøre rede for vanlig forekommende indikasjoner for MR undersøkelser
 • har kunnskap om bruk av MR kontrastmidler, samt risikofaktorer
 • kan forklare og beskrive ulike kontrastmekanismer, bildeparametere, vektinger og artefakter knyttet til MR
 • har bred kunnskap om hvordan anatomi, fysiologi og patologi framstilles med MR
 • har kunnskap om hvordan man måler og vurderer bildekvalitet i MR-bilder

Ferdigheter

 • kan finne, vurdere og fremstille fagstoff slik at det belyser en problemstilling
 • kan vurdere framstilling av normal anatomi og vanlig forekommende patologi ved MR
 • kan vurdere berettigelsen av en MR undersøkelse på bakgrunn av faglig kunnskap innen fysikk og apparatlære
 • kan anvende faglig kunnskap innen fysikk og bildedannelse for å optimalisere en MR undersøkelse
 • kan vurdere teknisk og diagnostisk kvalitet i MR bilder
 • kan anvende faglig kunnskap for å informere og sikkerhetsklarere pasient og andre som skal til MR
 • kan iverksette tiltak som stimulerer til samarbeid og håndtere uenigheter

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre prosjektarbeid knyttet til MR
 • kan beskrive oppbygging og virkemåte for en MR-skanner
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer i diskusjoner om MR teori
 • kan beskrive forløpet av en MR undersøkelse
 • har innsikt i fordeler og ulemper ved MR, sammenlignet med andre modaliteter

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid og øvelser

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk undervisning Godkjent – ikke godkjent
Utarbeide video i gruppe Godkjent – ikke godkjent
MR ferdighetstrening Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RAD-2130
 • Tidligere år og semester for dette emnet