vår 2024
PSY-2900 Hovedpraksis og avsluttende muntlig eksamen - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i psykologi.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-2800 Klinisk praksis, PSY-2802 Klinisk psykologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSYKPRO-500 5. årsenhet, anvendt psykologi 30 stp

Innhold

Studentene skal i 20 uker arbeide på heltid med ordinære psykologoppgaver under veiledning. Gjennom dette skal de få erfaring med å arbeide som psykolog med selvstendige oppgaver.

Praksisen innebærer å få erfaring med de arbeidsmåter som benyttes innen klinisk psykologi samt de praktiske og metodiske forutsetningene for disse. Samtidig skal studenten skaffe seg kjennskap til institusjonen og til samarbeid med personale med annen utdanning.

Studenten skal også få kjennskap til de etiske problemer som oppstår, lovgivningen og den offentlige administrasjon av området. Sentralt er respekt for psykologfaget og for de normer og regler som gjelder for deltagelse i arbeidslivet generelt og for psykologer spesielt.

Hovedpraksis gjennomføres ved institusjoner som Det helsevitenskapelige fakultet og Institutt for psykologi har opprettet avtale med. Den har en distriktsprofil og er fortrinnsvis i Nord-Norge. Praksisen må tas sammenhengende og ved samme institusjon.

I hele praksisperioden skal studenten evalueres og få fortløpende tilbakemeldinger fra veileder.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytter:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har avansert kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til utvikling av psykiske vansker og lidelser, og hvordan disse faktorene opererer gjennom livsløpet
 • Har inngående kunnskap om lettere, moderate og alvorlige psykiske lidelser
 • Har inngående kunnskap om fellesfaktorer, spesifikke faktorer og personfaktorer i psykoterapeutisk endringsarbeid.
 • Har inngående kunnskap om ulike evidensbaserte behandlingsteorier og modeller både for å forstå psykiske lidelser og for psykologisk behandling
 • Kan anvende kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere og integrere dette i sin tjenesteutøvelse.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan kommunisere om og formidle psykologfaglige kunnskaper og vurderinger til andre faggrupper, spesialister og allmennheten, inkludert pasienter og pårørende.
 • Kan gjennomføre grunnleggende strukturerte psykologiske utredninger som grunnlag både for diagnostiske vurderinger og kasusformuleringer, og for å utarbeide behandlingsplan med anbefaling om videre tiltak og behandling.
 • Bruke kliniske kommunikasjonsmåter for å skape kontakt, tillit og allianse med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.
 • Kan bruke ulike metoder for å sikre tilbakemeldinger fra pasienter, og benytte disse for å tilpasse behandlingstilbudet
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til komplekse faglige spørsmål, ulike roller og muligheter i arbeidet med ulike typer psykiske lidelser, og til samhandling og oppgavefordeling mellom tjenestenivåene
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til egne verdier, roller og fungering i møte med brukere og samarbeidspartnere, og søke bistand ved behov.
 • Nyttiggjøre seg veiledning for å endre gjennomføring av oppgaver.
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ny kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte, og holde seg faglig oppdatert og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med evidensbasert praksis og faglige retningslinjer
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til dokumentasjon og kommunikasjon om kliniske og andre faglige emner overfor pasienter/brukere, pårørende, kolleger, og relevante samarbeidspartnere etter gjeldende lover og faglige standarder.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan integrere teoretiske kunnskaper og kliniske ferdigheter.
 • Kan på en selvstendig måte planlegge, gjennomføre og evaluere endringsarbeid og ulike evidensbaserte terapeutiske intervensjoner.
 • Kan formidle et behandlingsrasjonale til pasienter/brukere, og benytte ulike metoder for å sikre pasienters/brukeres medvirkning i, og valg om, egen utredning og behandling
 • Kan kritisk reflektere over etiske dilemmaer knyttet til valg og prioritering av psykologiske intervensjoner og praktisere i samsvar med fagetiske retningslinjer for psykologer.
 • Kan anvende sine psykologiske kunnskaper og ferdigheter til egen selvivaretakelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studenten arbeider med de psykologoppgaver som er aktuelle på praksisstedet under veiledning av autorisert psykolog, fortrinnsvis en spesialist. Undervisningen gjennomføres som veiledning av klinisk praksis med gjennomsnittlig 1,5 time (2 x 45 min veiledningstimer) pr uke i praksisperioden. Undervisningen innbefatter også et praksisseminar/midtveisevaluering med en ramme på 10 -15 timer.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Hovedpraksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Hovedpraksis er obligatorisk. Hovedpraksis blir vurdert til godkjent/ikke godkjent av veileder. Vurderingen blir basert på IPS sine gjeldende retningslinjer for evaluering av praksis. Hvis hovedpraksis blir vurdert av veileder til ikke godkjent, skal det gis en begrunnelse for vurderingen med angivelse om hva som må bedres for å få praksisen godkjent. Studenten har to forsøk på å få godkjent hovedpraksis. Ved andre gangs gjennomføring skal studenten ha veiledning på de områder som førte til at praksis ble underkjent ved den første vurderingen.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen er en avsluttende eksamen for hele studieforløpet, og gjennomføres som en selvstendig muntlig prøve. For å gå opp til muntlig avsluttende eksamen kreves det at hovedpraksis er bestått. Studentene får på forhånd utdelt liste med tema fra studieplanen. Oppgaven vil være et av de valgte tema og blir levert 48 timer før eksaminasjonen.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen for muntlig del i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: PSY-2900
 • Tidligere år og semester for dette emnet