høst 2024
PSY-2800 Klinisk praksis - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på Profesjonsstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1514 Kvalitative metoder, PSY-1608 Profesjonsforberedende emne VI, PSY-2584 Helsepsykologi

Innhold

Emnet er en obligatorisk del av profesjonsstudiet i psykologi og skal gi studenten erfaring med arbeid med pasienter eller brukere av psykisk helsetjenester i 1. eller 2. linje. Emnet legger vekt på integrasjon av teoretiske kunnskaper og kliniske ferdigheter og skal som hovedregel tas samtidig med PSY-2802 klinisk psykologi.

Studentene har praksis 2 dager i uken under veiledning av psykolog i gruppe med andre medstudenter innen enten

 • Psykisk helsevern for barn og unge
 • Psykisk helsevern for voksne
 • Kommunal psykisk helsetjeneste for barn, unge, kvinner og menn som venter barn, eller familier med små barn.

Undervisning i emnet gir en innføring til praksisforberedende tema, som klinisk intervju og utredningsmetodikk for barn, unge og voksne, forståelse av psykiske lidelser og behandling, dokumentasjon av psykologisk arbeid, anvendelse av tilbakemeldingsverktøy og barn som pårørende.

Gjennom klinisk praksis utvikler studentene kompetanse i å gjennomføre samtaler, terapeutiske intervensjoner og bidra til endringsprosesser med pasienter eller brukere. Studentene skal få erfaring med å anvende tilbakemeldingsverktøy i sitt terapeutiske arbeid. Praksis skal ha fokus på integrering av teori, metodiske ferdigheter og relasjonskompetanse.

Studentene får bred erfaring med å ta opp kliniske problemstillinger, drøfte fagetiske utfordringer og formidling til studentkollegaer gjennom gruppeveiledning, klinikkmøter og behandlingskonferanser. Gjennom disse undervisningsaktivitetene får studentene kjennskap til et bredt spekter av kliniske problemstillinger, arbeidsmåter og fagetiske utfordringer.


Hva lærer du

Felles for alle praksissteder:

Kunnskaper:

Kandidaten

 • *har inngående kunnskap om lettere, moderate og alvorlige psykiske lidelser, inkludert samsykelighet, traumereaksjoner, suicidalitet, rus og avhengighet
 • *har kunnskap om hvordan forståelse av psykisk helse og behandling kan variere på tvers av individer, grupper og kulturer
 • *har inngående kunnskap om fellesfaktorer, spesifikke faktorer og personfaktorer i psykoterapeutisk endringsarbeid
 • *kan anvende sin kunnskap om barn og unge for å ivareta deres behov for behandling og tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter

Ferdigheter:

Kandidaten

 • *kan bruke ulike metoder for å sikre tilbakemeldinger fra pasienter om behandlingsresultat, -prosess og allianse, og benytte disse for å tilpasse behandlingstilbudet
 • Kan anvende lover og regler som regulerer klinisk psykologisk virksomhet, så som lov om helsepersonell, journalføring, pasientrettigheter, og fagetiske retningslinjer for psykologer.
 • Viser høvisk atferd, respekt og sensitivitet i kommunikasjon med pasienter og pårørende, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisk eller religiøs tilhørighet, ulike lidelser og funksjonshemninger.
 • *kan kommunisere åpent om kjønn, seksualitet og seksuell helse og anvende sin kunnskap om disse temaene i sin yrkesutøvelse
 • Kan vurdere suicidalrisiko og iverksette selvmordsforebyggende tiltak.
 • Kan vurdere, avdekke og arbeide med faktorer som påvirker psykisk helse; vold, traumer, rus og psykososiale belastninger. Avdekke utløsende og opprettholdende faktorer i og utenfor pasienten
 • * kan dokumentere utredning, diagnostisering og behandling i pasientjournal, i tråd med gjeldende regelverk
 • *kan anvende kunnskap om andre faggruppers kompetanse og ansvarsområder til å samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan på en selvstendig måte planlegge, gjennomføre og evaluere ulike evidensbaserte terapeutiske intervensjoner med lettere og moderate psykiske lidelser
 • kan vurdere hvilke pasienter/brukere som trenger psykologisk rådgivning og hvilke som trenger terapeutiske intervensjoner på lavterskelnivå eller i spesialisthelsetjenesten
 • Kan forstå ulike behandlingstilnærminger, herunder individuelt arbeid, familiearbeid og nettverks- og systemarbeid som rådgivning, konsultasjon, veiledning og tilretteleggingsarbeid
 • *kan på en selvstendig måte anvende relasjonelle ferdigheter som er sentrale i etablering og opprettholdelse av terapeutiske allianser og samarbeidsallianser
 • *kan formidle et behandlingsrasjonale til pasienter/brukere, og benytte ulike metoder for å sikre pasienters/brukeres medvirkning i, og valg om, egen utredning og behandling
 • Kan kommunisere resultat av psykologisk arbeid skriftlig og muntlig til pasienter/brukere og samarbeidspartnere.
 • *kan integrere forskning, klinisk ekspertise og pasientens egenskaper og ønskemål for å tilpasse utredning og behandling

 • utvikler gode holdninger til, kunnskaper om og ferdigheter i utredning og behandling av psykiske lidelser, men også i selektivt og indikativt forebyggende arbeid der det er behov for det.

Særskilt for praksissted innen psykisk helsevern for barn og unge:

Kunnskaper:

Kandidaten

 • Kan anvende sin kunnskap om normalutvikling og patologiutvikling i arbeid med barn og unge.
 • Kjenne til lovverk, regelverk, plikter og rutiner for å melde til barnevernstjenesten

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Kan selvstendig gjennomføre grunnleggende strukturerte psykologiske utredninger som grunnlag både for diagnostiske vurderinger og kasusformuleringer, hvor det skal vurderes et bredt spekter av psykiske lidelser, familieproblemer og samspillsvansker, men også barnet/ungdommens egenskaper, mestring, normalutvikling, kulturelle bakgrunn og ønskemål, for å utarbeide behandlingsplaner med anbefalinger om videre tiltak og behandling
 • Kan gjennomføre behandlingsarbeid, endringsarbeid og helsefremmende arbeid for barn og unge og deres familier

Særskilt for praksissted innen psykisk helsevern for voksne:

Ferdigheter:

 • Kan selvstendig gjennomføre grunnleggende strukturerte psykologiske utredninger som grunnlag både for diagnostiske vurderinger og kasusformuleringer, hvor det skal vurderes et bredt spekter av psykiske lidelser, familieproblemer og samspillsvansker, men også pasientens egenskaper, mestring, normalutvikling, kulturelle bakgrunn og ønskemål, for å utarbeide behandlingsplaner med anbefalinger om videre tiltak og behandling

Særskilt for praksissted innen kommunal psykisk helsetjeneste:

Kunnskaper:

Kandidaten

 • *har inngående kunnskap om lavterskelintervensjoner innen psykisk helse på individ-, gruppe -og systemnivå

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Kan gjennomføre behandlingsarbeid, endringsarbeid og helsefremmende arbeid for barn og unge og deres familier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning:

Klinikkforberedende undervisning finner som regel sted i starten av semesteret. Undervisningen baserer seg på casearbeid i grupper, forelesninger, øvelser og rollespill. Brukererfaring vektlegges som kunnskapskilde.

Klinikkpraksis:

Klinikkpraksis foregår som to arbeidsdager i klinikk per uke, gjennom studieåret. Det gjøres videoopptak av alle pasienttimer med student på praksisplasser i psykisk helsevern, men ikke ved Psykhjelpen der veilelder observerer studenten i samtale med en til flere brukere en gang pr semester.

Veiledning:

I klinikkpraksis arbeider studenten under veiledning av en autorisert psykolog, fortrinnsvis en godkjent spesialist i klinisk psykologi. Veiledningen skjer i grupper av 4-6 studenter. Studenten har status som psykologs medhjelper og plikter å rette seg etter veileders anvisninger.

Studenten skal få veiledning på alle arbeidsmåter som inngår i en behandlingsprosess: intervjuteknikk, anvendte fagetiske prinsipper, lover og rettigheter som berører pasienten, psykologiske utredninger og vurderinger, suicidalvurdering, diagnostikk, brukermedvirkning, behandlingsplan, gjennomføring av terapeutiske intervensjoner, samarbeid med andre instanser og med pårørende, skriftliggjøring, evaluering av intervensjoner og formidling av resultater av utredning og behandlingsresultat til pasient, pårørende eller samarbeidspartnere.

Behandlingskonferanser:

Det holdes to behandlingskonferanser per semester. Hensikten med behandlingskonferansene er å få en bredere belysning av kliniske problemstillinger i et større forum enn veiledningsgruppen. Ved behandlingskonferansen deltar alle studenter og veiledere ved praksisstedene, og fortrinnsvis presenteres én sak fra hver klinikk. Ved behandlingskonferansene legges pasientsaker frem i anonymisert og omskrevet form, slik at de ikke kan gjenkjennes, men samtidig slik at de kliniske problemstillingene kommer frem og kan drøftes. Hver student skal ha lagt frem en pasientsak for drøfting i kollegamøte, enten på behandlingskonferanse eller et annet egnet klinisk forum i løpet av praksistiden.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

All aktivitet Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PSY-2800
 • Tidligere år og semester for dette emnet