høst 2023
PSY-1703 Læringspsykologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i psykologi og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1511 Statistics and method I, PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I, PSY-2552 Kognitiv nevrovitenskap

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-1505 Læringspsykologi 10 stp

Innhold

Emnet fokuserer på læring, hvordan atferd endres som følge av erfaring. Læring ses i alle faser av livet og på alle viktige arenaer, som i hjemmet, i skole og undervisning, og i arbeidslivet, og angår både normalatferd og kliniske temaer. Psykologisk behandling har som siktemål å skape endring, og baserer seg derfor ofte på kjente læringsprinsipper.

Emnet tar for seg utvalgte temaer der læringsprinsipper inngår, og belyser disse både empirisk/teoretisk og anvendt. Eksempler er atferdsproblemer, mobbing, prokrastinering, læringsstrategier, forhold som fremmer eller hemmer læringsmulighet (eks. growth mindset og lært hjelpeløshet), selvkontroll/ selvregulering, mestring, smerteatferd, samt utvalgte kliniske temaer, så som fobier, angst og depresjon. Her gis også orientering om terapeutiske teknikker som baserer seg på læringsprinsipper.

I undervisningen fokuserer emnet både på forebyggende, helsefremmende tenkning, samt på intervensjoner og terapi. I denne sammenheng berøres krav som stilles til forebyggende og terapeutiske tiltak, inkludert prinsipper for evaluering av slike.

Emnet vil også inkludere mulighet for deltakelse i et forskningsprosjekt, der datainnsamling gjøres for rapport til emnet PSY-1702, Vitenskapelig formidling.

Emnet er delt i to deler. Første del omhandler grunnleggende prinsipper i læringspsykologi og pedagogisk psykologi. Den andre delen fokuserer så på hvordan temaer fra hoveddelen kan anvendes praktisk. I emnet inngår dessuten et arbeidskrav.


Hva lærer du

Kunnskap

  • Kjenne til grunnleggende mekanismer i læring og atferdsendring samt deres teoretiske og forskningsmessige forankring
  • Kjenne til viktige anvendelsesområder for læringsprinsipper og pedagogiske prinsipper

Ferdigheter

  • Kunne bruke læringspsykologisk/pedagogisk kunnskap i forståelsen av ulike dagliglivserfaringer, problemområder og kliniske temaer
  • Kunne anvende grunnleggende prinsipper fra læringspsykologi/pedagogisk psykologi i forebygging og planlagt endring

Kompetanse

  • Etablere en grunnleggende kompetanse i å anvende forskningsbaserte læringspsykologiske/pedagogiske prinsipper i forståelse av atferd, både normal og klinisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Første del omfatter ca. 15-20 undervisningstimer med fokus på basale lærings­prinsipper og pedagogisk psykologi. Den anvendte delen består av ca. 10-15 timer praktisk rettet undervisning/prosjektarbeid. Den anvendte delen tilpasses innholdsmessig etter tilgjengelige lærekrefter og er obligatorisk.

Aktiv deltakelse forventes. Dette innebærer presentasjoner (arbeidskrav), deltakelse i praksisrelatert undervisning samt deltakelse i prosjektarbeid. Studenter som ønsker det, kan bruke data innsamlet i forbindelse med et læringspsykologisk/pedagogisk prosjekt i sin empiriske rapport i emnet.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 30.11.2023 09:00
A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: PSY-1703
  • Tidligere år og semester for dette emnet