høst 2024
PSY-1703 Læringspsykologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i psykologi og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1511 Statistics and method I, PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I, PSY-2552 Kognitiv nevrovitenskap

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-1505 Læringspsykologi 10 stp

Innhold

Emnet fokuserer på læring og hvordan atferd endres som følge av erfaring. Læring ses i alle faser av livet og på alle viktige arenaer, som i hjemmet, i skole og undervisning, og i arbeidslivet, og angår både normalatferd og psykopatologi. Psykologisk behandling har som siktemål å skape endring, og baserer seg derfor ofte på kjente læringsprinsipper.

Emnet tar for seg utvalgte temaer der læringsprinsipper inngår, og belyser disse både empirisk/teoretisk og anvendt. Eksempler kan være atferdsproblemer, mobbing, prokrastinering, læringsstrategier, forhold som fremmer eller hemmer læringsmulighet, selvkontroll/selvregulering, mestring, smerteatferd, søvn, samt utvalgte kliniske temaer, så som fobier, angst og depresjon. Her gis også orientering om terapeutiske metoder som baserer seg på læringsprinsipper.

I undervisningen fokuserer emnet både på forebyggende, helsefremmende tenkning, samt på intervensjoner og terapi. I denne sammenheng berøres krav som stilles til forebyggende og terapeutiske tiltak, inkludert prinsipper for evaluering av slike, samt prinsipper for evidensbasert psykologisk behandling.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Kjenne til grunnleggende mekanismer i læring og atferdsendring samt deres teoretiske og forskningsmessige forankring
 • Kjenne til viktige anvendelsesområder for læringsprinsipper og pedagogiske prinsipper

Ferdigheter

 • Kunne bruke læringspsykologisk/pedagogisk kunnskap i forståelsen av ulike dagliglivserfaringer, problemområder og kliniske temaer
 • Kunne identifisere og kommunisere grunnleggende ideer og prinsipper fra læringspsykologi/pedagogisk psykologi
 • Kunne identifisere og kommunisere hvordan grunnleggende ideer og prinsipper fra læringspsykologi/pedagogisk psykologi kan brukes i design av både forskning og praksis knyttet til forebygging og planlagt endring

Kompetanse

 • Forsterket kompetanse i å lese, diskutere, skrive og presentere hovedideene fra publisert forskning
 • Selvstendig relatere innholdet i en tekst til annen læringspsykologisk forskning og praksis
 • Forsterket kompetanse i å kunne sammenligne og vurdere læringsteorier, -prinsipper, -mekanismer og -begrep
 • Etablere en grunnleggende kompetanse i å anvende forskningsbaserte læringspsykologiske/pedagogiske prinsipper i forståelse av atferd, både normal og klinisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består i stor grad av diskusjoner og gruppeoppgaver, gjerne basert på forskningsartikler studentene har lest på forhånd. Det forventes at studentene deltar aktivt gjennom hele semesteret. I tillegg skal alle gjennomføre gruppevis mikroundervisning om et læringspsykologisk tema

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 02.12.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Mikroundervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-1703
 • Tidligere år og semester for dette emnet